Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του ιστορικού μας χωριού, όπου μπορείτε να δείτε άρθρα, που αφορούν όλες τις εκφάνσεις του κοινωνικού γίγνεσθαι. Περιπλανηθείτε στις αναρτήσεις μας για να ταξιδέψετε σε μια πλούσια ποικιλία θεμάτων που ετοιμάζουμε με μεράκι και αγάπη για τον ευλογημένο μας τόπο.

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟ GOOGLE MAPS

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟ GOOGLE MAPS
Κλίκ στην εικόνα

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πανοραμική άποψη.

Ι.Μ Αγίου Ιλαριωνος

Ιερός Ναός Αγίου Ιλαρίωνος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Άποψη του χωριού.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Άποψη πλατείας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Το μνημείο των ηρώων.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Νερόμυλος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πετροντούβαρο.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Σοκάκι.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πανοραμική άποψη.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εξωκλήσι.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Ι.Μ Αγίου Ιλαρίωνος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πανοραμική άποψη.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Καταρράκτης.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Αγία Παρασκευή.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Φράγμα.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

"Μπιτσκία".

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εξωκλήσι Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης .

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εξωκλήσι.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χορευτικός σύλλογος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εκκλησία - κοινότητα.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Το μνημείο των ηρώων.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Άνοιξη.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

Τρίτη, 15 Μαρτίου 2016

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ

Εγκύκλιο για το πώς γίνεται η έκδοση βιβλιαρίων για ανασφάλιστους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες μετά τη δημοσίευση του ν. 4368/2016, εξέδωσε η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, μέχρι την έκδοση νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) συνεχίζεται η διαδικασία έκδοσης βιβλιαρίων ανασφαλίστων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πλαίσιο της ΚΥΑ 139491/2006 (ΦΕΚ 1747 τ.Β).

Όπως ορίζει ο νόμος του 2006, δικαιούχοι δωρεάν νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης είναι ανασφάλιστοι που το οικογενειακό ετήσιο εισόδημά τους δεν ξεπερνά το ποσό των 6.000 Ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 20% για τη σύζυγο και για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί, με την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτό το εισόδημα δεν προέρχεται από επαγγελματική δραστηριότητα τέτοια που να του παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης.
«Το καθορισθέν αυτό εισόδημα, αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία 67% και άνω. Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο», σημειώνεται στην ΚΥΑ. Το βιβλιάριο ανασφαλίστου χορηγείται για ένα έτος.
Δικαιολογητικά
Σύμφωνα με το νόμο για την έκδοση του συγκεκριμένου βιβλιαρίου απαιτούνται τα παρακάτω γενικά δικαιολογητικά:
1. Αίτηση επί εντύπου που χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία της Ν.Α., στην οποία θα επισυνάπτεται φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου ή ταυτότητα ανιθαγενούς, δύο (2) φωτογραφίες του μέλους για το οποίο θα εκδοθεί βιβλιάριο και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα βεβαιώνεται ότι όλα τα στοιχεία που προσκομίζονται είναι αληθή, ότι ο αιτών είναι ανασφάλιστος και δεν δικαιούται ασφάλιση άμεσα ή έμμεσα από άλλο μέλος της οικογένειας και ότι σε περίπτωση που αλλάξει η ασφαλιστική του κατάσταση θα δηλωθεί αμέσως και θα παραδοθεί το βιβλιάριο στην υπηρεσία έκδοσής του. Επιπλέον στην υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν εισοδήματα από συντάξεις ή άλλες πηγές του εξωτερικού.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας όπου δε απαιτείται απόδειξη (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ), όταν δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση ή υπάρχει νέα εγκατάσταση κ.λπ.
3. Άδεια διαμονής για τους υπηκόους των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το οικείο Αστυνομικό Τμήμα της κατοικίας τους.
Για την κατηγορία 1Α εκτός των γενικών δικαιολογητικών, απαιτείται ακόμη:
− Αντίγραφο εντύπων Ε1, Ε2, Ε9 από την εφορία.
−Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στη υποβολή φορολογικής δήλωσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ.
− Βεβαίωση:
i. Αποδεικτικό πληρωμής Προνοιακού επιδόματος και
ii. Του ΟΓΑ προκειμένου για δικαιούχο που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2459/1997 (επίδομα τρίτου παιδιού, πολυτεκνικό επίδομα ή σύνταξη ή ισόβια πολυτεκνική σύνταξη).
iii. Για τους ομογενείς, επικυρωμένο αντίγραφο του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς. Για τους ομογενείς, αλλοδαπούς ή πρόσφυγες, γίνεται έλεγχος του διαβατηρίου για την είσοδο και έξοδο από τη χώρα και κρατούνται επικυρωμένα φωτοαντίγραφα στο σχετικό φάκελο.
Εγγραφή στο Μητρώο Ανασφάλιστων και Οικονομικά Αδυνάτων
Οι δικαιούχοι που εφοδιάζονται με βιβλιάριο ανασφαλίστου, εγγράφονται στο Μητρώο Ανασφαλίστων και Οικονομικά Αδυνάτων που τηρείται στην αρμόδια υπηρεσία Υγείας ή Πρόνοιας κάθε Νομαρχίας.
Σύμφωνα με το νόμο ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία:
α) Κατάθεση από τον αιτούντα (ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του) των προβλεπόμενων δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία Πρόνοιας ή Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου μόνιμης κατοικίας του
β) Έλεγχος των δικαιολογητικών από την υπηρεσία ως προς την πληρότητα και γνησιότητα.
γ) Διαβίβαση των δικαιολογητικών σε ειδική Επιτροπή Κοινωνικής Αρωγής η οποία συγκροτείται με απόφαση του Νομάρχη κατά Νομ/κή Αυτοδ/ση ή Νομ/κό Διαμέρισμα ή Νομ/κό Τομέα και αποτελείται από έναν υπάλληλο της ΔΟΥ κατηγορίας ΠΕ, έναν υπάλληλο (κατά προτίμηση Κοινωνικό Λειτουργό) της αρμόδιας Δ/νσης Πρόνοιας και έναν υπάλληλο της Δ/νσης Υγείας (κατά προτίμηση ιατρικής ειδικότητας ή παραιατρικού επαγγέλματος) με τους αναπληρωτές τους.
Μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος του βιβλιαρίου, η ανανέωσή του γίνεται με την ίδια διαδικασία με την οποία εκδίδεται. Δεν προσκομίζονται εκ νέου δικαιολογητικά που σύμφωνα με την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας υπάρχουν στο φάκελο του αιτούντα. Άλλωστε η νομοθεσία προβλέπει να τηρείται και ηλεκτρονικός φάκελος με όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία των αιτούντων, στα οποία το Υπουργείο έχει επίσης δυνατότητα άμεσης πρόσβασης.
Παροχές
Στους δικαιούχους βιβλιαρίου δωρεάν ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης παρέχεται:
1. Δωρεάν πλήρης νοσηλεία σε κλίνες Γ’ θέσης.
2. Εξέταση και δωρεάν χορήγηση φαρμάκων (λίστας) στα ιδρύματα που αναφέρονται στην Απόφαση και διενέργεια παρακλινικών ή εργαστηριακών εξετάσεων.
3. Μεταφορά ασθενών με πλωτό ή αεροπορικό μέσο.
Πηγή: aftodioikisi.gr

ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ


Αριδαία, 15/3/2016

ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ  ΤΟΥΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Ευρεία σύσκεψη συγκάλεσε ο Δήμαρχος Αλμωπίας κ. Δημήτρης Μπίνος το πρωί της Τρίτης στο Δημαρχείο, παρουσία των Αντιδημάρχων κ. Χρήστου Μπάτση, κ. Στέφανου Αβραμίκα και κ. Γιάννη Κετικίδη, Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων, του Προϊσταμένου Υδραυλικών Έργων (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Θεόδωρο Ρισβάνη, του υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ. Ιάκωβου Τσελίδη και του υπαλλήλου του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδρονομίας και συνεργάτη του Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας κ. Στέφανου Αργυράκη.
Σκοπός της συνάντησης ήταν η αλληλοενημέρωση αναφορικά με την εικόνα που παρουσιάζουν οι χείμαρροι της Αλμωπίας και ειδικότερα αυτή του Ασπροποτάμου (Μπέλιτσα) και λήψη άμεσων μέτρων σχετικά με την ανεξέλεγκτη εναπόθεση μπαζοαπορριμμάτων, τις ανεξέλεγκτες αμμοληψίες αλλά και της ανεξέλεγκτης διάθεσης οικιακών απορριμμάτων που σημειώνονται σε διάφορα σημεία.
Ο Δήμαρχος χαρακτήρισε την εικόνα που παρουσιάζουν οι υδάτινοι αποδέκτες (χείμαρροι) τραγική και σημείωσε ότι δεν είναι σημερινή αλλά είναι ζήτημα τουλάχιστον 20ετίας και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για πλημμύρες αλλά και για το ίδιο το περιβάλλον, αφού οδηγεί σε υποβάθμιση με την εν δυνάμει ρύπανσή του. Ειδικότερα, επισήμανε ότι θα πρέπει να προστατευθούν οι ανθρώπινες ζωές, οι περιουσίες, τα υδραυλικά έργα, αλλά και να διαφυλαχθεί το περεταίρω περιβάλλον. Περαιτέρω, τόνισε ότι θα πρέπει όλες οι πλευρές να επωμιστούν τις ευθύνες που τους αναλογούν.
Επιπλέον υπογράμμισε ότι η ανεξέλεγκτη ρήψη μπαζών στις κοίτες των χειμάρρων δεν είναι νόμιμη και συνιστά επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, όπως άλλωστε συμφώνησε και ο αρμόδιος υπάλληλος κ. Αργυράκης. Γι’ αυτό το λόγο ανακοινώθηκε ότι σύντομα η Δημοτική Αρχή θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε η διαχείριση των απορριμμάτων να εναρμονιστεί με τις επιταγές της νέας περιβαλλοντικής νομοθεσίας που αφορά τόσο στη διαχείριση των μπαζοαπορριμμάτων (νόμος για την εναλλακτική διαχείριση-ανακύκλωση μπαζοαπορριμμάτων), στη νόμιμη απόληψη αμμοχάλικου και στην κατάργηση των παράνομων χωματερών αστικών απορριμμάτων.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ζήτημα με τις αμμοληψίες που πραγματοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια, χωρίς να υπάρχει έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τονίστηκε από τους αρμόδιους ότι το επόμενο διάστημα ο Δήμος Αλμωπίας θα προχωρήσει σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών που θα καταλήξουν στην αδειοδοτική διαδικασία, ώστε να γίνονται με νόμιμο τρόπο και να έχει έσοδα ο Δήμος τα οποία θα ανταποδίδονται στην τοπική κοινωνία μέσω έργων και παρεμβάσεων. Σε αυτό συμφώνησαν και οι επαγγελματίες που πραγματοποιούν αμμοληψίες και συμμετείχαν στην σύσκεψη, οι οποίοι μάλιστα τόνισαν ότι εδώ και πολλά χρόνια επιδιώκουν να ακολουθήσουν όλες τις νόμιμες διαδικασίες.
Αυτή η σύσκεψη ήταν η απαρχή για να μπει τέλος σε κάθε παράνομη δραστηριότητα που έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ίδια την κοινωνία. Με αυτό τον τρόπο εγκαινιάζεται μια νέα περίοδος εναρμονισμένη με αυτά που ορίζει η τόσο η εθνική όσο και η ευρωπαϊκή νομοθεσία.ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΕΛΛΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΑντιπεριφερειάρχης Πέλλας Θεόδωρος Θεοδωρίδης: Η συνεργασία Περιφέρειας και Αστυνομίας εστιάζεται στην ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας

Εθιμοτυπική επίσκεψη του νέου Αστυνομικού Διευθυντή στον Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας


Τον Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας κ. Θεόδωρο Θεοδωρίδη επισκέφθηκε στο γραφείο του στο Διοικητήριο ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής Πέλλας κ. Ιωάννης Βακουφτσής, ο οποίος μετατέθηκε στην περιοχή μας μετά από δύο χρόνια θητείας στην Αστυνομική Διεύθυνση Κοζάνης.

Οι δύο άντρες συζήτησαν για θέματα της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και τόνισαν τη σημασία της συνεργασίας Περιφέρειας – Αστυνομίας – Πολιτών για την ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Επιπλέον, ο Αστυνομικός Διευθυντής ανέφερε ότι οι υπηρεσίες και τα στελέχη είναι στη διάθεση των πολιτών για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που παρουσιάζονται στην καθημερινότητά τους.


Σε σύντομη δήλωσή του ο κ. Θεοδωρίδης ανέφερε: «Καλωσορίζω επίσημα το νέο Αστυνομικό Διευθυντή Πέλλας κ. Βακουφτσή και εύχομαι καλή επιτυχία στα καθήκοντά του και στο έργο του. Η συνεργασία Περιφέρειας και Αστυνομίας ήταν και θα παραμείνει άψογη, σε πολλά επίπεδα, διατηρώντας ισχυρούς τους συνεκτικούς δεσμούς της τοπικής κοινωνίας. Άλλωστε, η Αστυνομική Διεύθυνση και τα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα αποτελούν παράγοντα σταθερότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, κάτι που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την τοπική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη».

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΓΑ


Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας Θεόδωρος Θεοδωρίδης: Οι αγρότες της Πέλλας πρέπει να στηριχθούν στο έργο της και να διασφαλίσουν τις παραγωγές τους

Επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας στην Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων


Με επιστολή του στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελο Αποστόλου, στον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Μάρκο Μπόλαρη και στον Γενικό Γραμματέα κ. Νικόλαο Στουπή, ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης αναφέρει τα προβλήματα που έχουν ανακύψει σχετικά με τις πληρωμές των ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΕΛ.ΓΑ. από τους αγρότες της Πέλλας.

Ο κ. Θεοδωρίδης ζητά τη συνδρομή των υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ για την επίλυση του προβλήματος για να μην βρεθούν ακάλυπτοι οι αγρότες της περιοχής μας. Ο πρωτογενής τομέας πρέπει να στηριχτεί στην Π.Ε. Πέλλας διότι αποτελεί την βάση της τοπικής μας οικονομίας.

Αναλυτικά η επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη κ. Θεοδωρίδη έχει ως εξής:

«Κ. Υπουργέ,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με το πρόβλημα που έχει προκύψει, με την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών των αγροτών της Πέλλας προς τον ΕΛ.ΓΑ. και τον κίνδυνο να βρεθούν εκτός της κάλυψης του Οργανισμού, λόγω εκπρόθεσμης πληρωμής, καθώς η ημερομηνία καταβολής είναι μέχρι τις 31-3-2016.

Η πλειοψηφία των αγροτών πληρώνουν την εισφορά τους στον ΕΛ.ΓΑ., με την καταβολή της «Βασικής Ενίσχυσης» από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την παρακράτηση των χρημάτων από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, μετά από σχετική εξουσιοδότηση στο ετήσιο Έντυπο Ενιαίας Ενίσχυσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, «το Δεκέμβριο του 2015 καταβάλλεται στους δικαιούχους το 90% της Βασικής Ενίσχυσης». Όμως στους λογαριασμούς των αγροτών έχει πιστωθεί μόνο το 50 %, με αποτέλεσμα τα χρήματα να μην επαρκούν για την πληρωμή των ασφαλίστρων του ΕΛ.ΓΑ.

Θα παρακαλούσαμε για την συνδρομή των υπηρεσιών του Υπουργείου, ώστε οι αγρότες να είναι εμπρόθεσμοι στην εξόφληση των ασφαλιστικών τους εισφορών προς τον ΕΛ.ΓΑ. με ενέργειες όπως:

·                     Να καταβληθεί μέχρι της 31-3-2016 το υπόλοιπο της «Βασικής Ενίσχυσης» από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε διαφορετική περίπτωση:

·                     Να παραταθεί η πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών των αγροτών προς τον ΕΛ.ΓΑ. εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να έχει καταβληθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το υπόλοιπο της «Βασικής Ενίσχυσης».

·                     Να εξετάσετε την δυνατότητα συμψηφισμού των Ασφαλίστρων με την αναμενόμενη ενίσχυση.   

Τέλος να επισημάνουμε την δύσκολη οικονομική κατάσταση της πλειοψηφίας των αγροτών της Πέλλας, καθώς  λογω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν την περσινή περίοδο, οι παραγωγές ήταν μειωμένες σε μεγάλο βαθμό, αλλά και τις δυσμενέστατες εμπορικές συνθήκες που επικράτησαν, λογω του εμπάργκο των προϊόντων μας από την ρωσική αγορά. 

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε βοήθεια κρίνετε απαραίτητο ότι χρειάζεται σχετικά με το θέμα.
Με εκτίμηση,
Θεόδωρος Ι. Θεοδωρίδης

Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας»

ΜΕΓΑΛΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΗ διαφήμιση της Lane Bryant, ενός brand μόδας με σειρά ρούχων για γυναίκες με καμπύλες, προκάλεσε αναστάτωση σε αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα και τελικά θεωρήθηκε πάρα πολύ ριψοκίνδυνη για να προβληθεί. Με τίτλο «Αυτό το Σώμα», το σποτάκι αυτό εξυμνεί το γυναικείο σώμα των plus sized μοντέλων με σκοπό να περάσει το μήνυμα σε όλες τις γυναίκες.

   Μεταξύ των πρωταγωνιστριών είναι και η Ashley Graham, η οποία φέτος έγινε διάσημη από το εξώφυλλο στο διάσημος τεύχος των κοριτσιών με μαγιό του Sports Illustrated φέτος. Ένας εκπρόσωπος της Lane Bryant είπε πως η διαφήμιση απορρίφθηκε από το ABC και το NBC. Το NBC έσπευσε στη συνέχεια και μετά τις πρώτες αντιδράσεις να σημειώσει πως δεν την απέρριψε τελείως, αλλά ζήτησε μερικές αλλαγές για να τηρηθούν οι κανόνες της τηλεοπτικής ευπρέπειας. 

  Ωστόσο ο εκπρόσωπος της εταιρείας υποστηρίζει πως τα δίκτυα δεν προσδιορίζουν τα προσβλητικά τμήματα της διαφήμισης. 

   Για την ώρα, τα social media φαίνεται πως διαλέγουν το στρατόπεδο της εταιρείας και κριτικάρουν τα δίκτυα που απέρριψαν στο σποτ. Από την Παρασκευή, πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι το έχουν δει στο Twitter και τα σχόλια είναι χιλιάδες,.
 Κάποιοι λένε πως με τη δημοσιότητα που παίρνει η διαμάχη αυτή, η Lane Bryant δεν έχει καν ανάγκη τα αμερικανικά δίκτυα.
 Την άποψη αυτή φαίνεται πως πια συμμερίζεται και η εταιρεία η οποία μάλλον δεν σκοπεύει να λογοκρίνει κάτι από τη διαφήμιση και θα συνεχίσει κανονικά την προώθηση και προβολή μέσα από τα social media. Πηγή: www.lifo.gr

ΕΡΕΥΝΑ: ΟΙ ΜΙΣΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΑΣΕΙ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟ "ΒΛΕΠΟΥΝ" Η ΤΟ "ΑΚΟΥΝ"Όμως δεν το λένε για να μην νομίζουν οι άλλοι ότι έχουν τρελαθεί 

Οι άνθρωποι που έχουν χάσει τον/την σύζυγό τους ή άλλο αγαπημένο πρόσωπο, κάποια στιγμή έχουν την εντύπωση πως τον «βλέπουν ή τον «ακούν», σύμφωνα με μια ιταλική επιστημονική έρευνα.
 Η μελέτη δείχνει ότι οι παραισθήσεις αυτές είναι πολύ διαδεδομένες μεταξύ ανθρώπων που δεν έχουν κανένα ιστορικό ψυχικής νόσου, αλλά δεν συζητιούνται ευρέως για να μην νομίσουν οι άλλοι ότι ο πενθών ή η πενθούσα έχει τρελαθεί.

   Οι ερευνητές του Τμήματος Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου του Μιλάνο, με επικεφαλής τον Αρμάντο Ντ' Αγκοστίνο, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο "Journal of Affective Disorders" (Περιοδικό Συναισθηματικών Διαταραχών), αξιολόγησαν (μετα-ανάλυση) όλες τις έως τώρα μελέτες πάνω στο ζήτημα. 

   Η ανάλυση δείχνει ότι το 30% έως 60% (ανάλογα με την μελέτη) των ανθρώπων που έχουν χηρεύσει ή βιώνουν πένθος, έχουν παραισθητικές εμπειρίες, όπως να βλέπουν τον αγαπημένο τους να κάθεται στην καρέκλα που αγαπούσε ή να τον ακούνε να τους καλεί με το όνομά τους.

    «Τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι εντυπωσιακά υψηλή η συχνότητα τέτοιων παραισθητικών εμπειριών μετά από πένθος», αναφέρουν οι ιταλοί επιστήμονες. Όπως επισημαίνουν όμως, πολλοί άνθρωποι δεν μιλάνε ποτέ ανοιχτά γι' αυτές τις ασυνήθιστες εμπειρίες τους, εν μέρει από τον φόβο τους ότι θα παρεξηγηθούν.   Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι το ζήτημα δεν έχει μελετηθεί επαρκώς από επιστημονική πλευρά (οι έως τώρα μελέτες είναι λίγες και σε μικρό δείγμα), κάτι που πρέπει πλέον να γίνει πιο συστηματικά. 

  Σε ένα βαθμό, οι παραισθήσεις αυτές μοιάζουν με εκείνες που έχουν όσοι υποφέρουν από διαταραχή μετατραυματικού στρες. Μερικές φορές οι παραισθήσεις, πέρα από όραση και ακοή, αφορούν την αφή, την όσφρηση, αλλά και μια αόρατη «παρουσία» πέρα από τις πέντε αισθήσεις. 

  Οι Ιταλοί επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι, προς το παρόν, παραμένει αβέβαιο κατά πόσο αυτές οι εμπειρίες θα πρέπει να θεωρηθούν παθολογικές και πού θα πρέπει να χαραχθεί το όριο ανάμεσα στη φυσιολόγική και στην παθολογική εμπειρία του πένθους.   Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ

"ΕΝΑ ΣΑΚΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ" - ΠΑΙΔΙΚΑ ΣΑΚΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΑ - ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕΈκκληση για παιδικά σακίδια απευθύνει η Παρέα, μια ομάδα ανθρώπων που μοιράζει φαγητό ρούχα, κουβέρτες και ότι μπορεί σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη και τελευταία συγκεντρώνει αγαθά για πρόσφυγες και μετανάστες.

   Η πρωτοβουλία "Ένα σακίδιο για το δρόμο" απευθύνεται σε οποιονδήποτε θέλει να βοηθήσει αυτά τα μικρά παιδιά στο μακρύ ταξίδι τους μακριά από την εμπόλεμη Συρία φτιάχνοντας ουσιαστικά μια παιδική τσάντα πλάτης με μερικά χρήσιμα αντικείμενα μέσα.

   Κάθε σακίδιο πρέπει να περιέχει καπέλο ηλίου, σετ χρώματα και μπλοκ ζωγραφικής, φακό, χυμό και μπισκότα, σφυρίχτρα, μωρομάντιλα, ένα μικρό παιχνιδάκι, οδοντόκρεμα και οδοντόβουρτσα και μερικά μπαλόνια. Προαιρετικά μπορείτε προσθέσετε κουτάκι πρώτων βοηθειών, κάλτσες/εσώρουχα, βούρτσες/χτένες, λαστιχάκια για μαλλιά.

   Σημειώνεται πως σακίδιο μπορεί να ετοιμάσει οποιοσδήποτε σε όλη την Ελλάδα και να το στείλει στην "Παρέα" εντελώς δωρεάν μέσω της Γενικής Ταχυδρομικής.  Πρόσφατα η "Παρέα" μοίρασε πάνω από 500 τέτοια σακίδια σε προσφυγόπουλα στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά φυσικά οι ανάγκες είναι τεράστιες. 
https://www.facebook.com/pareagreece/photos/a.955757094501107.1073741865.894405900636227/955757204501096/?type=3&theater

ΤΟ "ΝΟΜΠΕΛ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ" ΣΕ ΜΙΑ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΗ Παλαιστίνια Χανάν Αλ Χρουμπ ανακηρύχθηκε η καλύτερη δασκάλα στον κόσμο, ανάμεσα σε 8.000 υποψήφιους, από την κριτική επιτροπή του ιδρύματος Varkey Foundation, στην οποία συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο ιδρυτής της Microsoft Μπιλ Γκέιτς και ο ηθοποιός Κέβιν Σπέισι. Αυτή είναι η δεύτερη χρονιά που απονέμεται το βραβείο «Global Teacher Prize», γνωστό και ως Νομπέλ των Δασκάλων.

 Η 43χρονη Αλ Χρουμπ, μητέρα πέντε παιδιών, διδάσκει στον προσφυγικό καταυλισμό της Βηθλεέμ. Πριν από μερικά χρόνια εμπνεύστηκε μια μέθοδο διδασκαλίας, η οποία βασίζεται στο παιχνίδι. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο συμπεριελήφθη στην ομάδα των πενήντα καλύτερων δασκάλων (εκεί ήταν και η Ελληνίδα Αγγελική Παπά, ιδρύτρια των εκπαιδευτηρίων I Love Dyslexia), και στη συνέχεια στην ομάδα των δέκα φιναλίστ.

 Για την καλύτερη δασκάλα του κόσμου, όλα ξεκίνησαν από μια τραγωδία: τα παιδιά της είδαν τον πατέρα τους να πυροβολείται μπροστά στα μάτια τους στον καταυλισμό προσφύγων της Βηθλεέμ όπου ζούσαν από ισραηλινούς. Από το σοκ τούς ήταν αδύνατον να διαβάσουν.
 Εκείνη αποφάσισε τότε να εγκαταλείψει τις σπουδές της στην αγγλική φιλολογία και να γίνει η δασκάλα τους. Πώς; Μετατρέποντας τη μετάδοση της γνώσης σε παιχνίδι. Η μέθοδος διδασκαλίας τής Χανάν ήταν ένας τρόπος για να ξεπεράσουν το σοκ της βίας τα παιδιά της. Και σύντομα έγινε μέθοδος διδασκαλίας και για τα άλλα παιδιά του καταυλισμού.

 Η ίδια μεγάλωσε σε έναν καταυλισμό όπου κυριαρχούσαν η βία, η ένταση και οι καταχρήσεις. Οι συνθήκες αυτές την εμπόδισαν να ζήσει σαν παιδί. Αλλά παράλληλα τη θωράκισαν με ένα όνειρο: να μπορέσουν τα παιδιά της και τα υπόλοιπα παιδιά να μεγαλώσουν σε ένα ήρεμο περιβάλλον.

«Εγινα δασκάλα για να μεγαλώσω μια γενιά που να μάθει να ζει ειρηνικά» ανέφερε σε δηλώσεις της στον διεθνή Τύπο. «Είναι δύσκολο για τα παιδιά που μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον βίας και αδικίας να συγκεντρωθούν και να μελετήσουν. Γίνονται εύκολα επιθετικά γιατί αισθάνονται οργή από την πραγματικότητα που τα περιβάλλει. Στο σχολείο προσπαθώ να είμαι η δασκάλα τους αλλά και ένας δικός τους άνθρωπος που γνωρίζει τις αδυναμίες τους και τα προβλήματά τους. Μέσα από το παιχνίδι, τους μαθαίνω να ακούν τους άλλους, να δέχονται τις διαφορετικές απόψεις, αλλά και την ήττα χωρίς οργή. Δημιουργώ ένα κλίμα συνεργασίας, εμπιστοσύνης και σεβασμού».
 Πηγή: www.lifo.gr

ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΑΠΟ ΤΗ NASA

O χάρτης που έδωσε στη δημοσιότητα η NASA με τις ανωμαλίες της θερμοκρασίας από το μέσο όρο κατά τη διάρκεια του Φλεβάρη του 2016.

Ο Φεβρουάριος του 2016 σημείωσε ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η NASA. Σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες του Ιανουαρίου, ο χειμώνας (πρώτο δίμηνο του 2016) ήταν ο πιο ζεστός έως τώρα στη Γη.
 Αναλυτικότερα, τον προηγούμενο μήνα η μέση παγκόσμια θερμοκρασία στην επιφάνεια του πλανήτη, σε ξηρά και θάλασσα, ήταν 1,35 βαθμούς μεγαλύτερη από ό,τι ο μέσος όρος της περιόδου 1950-80, που χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς.
 Ο Ιανουάριος του 2016 είχε σημειώσει επίσης ρεκόρ, καθώς ήταν 1,13 βαθμούς πιο ζεστός σε σχέση με τον μέσο όρο των Ιανουαρίων του 20ού αιώνα.
 Τον Φεβρουάριο του 2016, ορισμένες περιοχές του βορείου ημισφαιρίου της Γης είχαν θερμοκρασία τουλάχιστον τέσσερις βαθμούς Κελσίου πάνω από τον μέσο όρο για μήνα Φεβρουάριο.
 Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Βρετανίας προβλέπει ότι -μετά το 2014 και το 2015 που το θερμόμετρο σημείωσε επίπεδα ρεκόρ- το 2016 θα είναι το τρίτο στη σειρά πιο ζεστό έτος στα μετεωρολογικά χρονικά, με τη μέση παγκόσμια θερμοκρασία να φθάνει περίπου 1,1 βαθμό Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα.
 Η άνοδος της θερμοκρασίας φέτος αποδίδεται σε ένα συνδυασμό της κλιματικής αλλαγής (αύξησης του διοξειδίου του άνθρακα και των άλλων «αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα) και ενός ισχυρού και παρατεταμένου φαινομένου Ελ Νίνιο στον Ειρηνικό (του πιο έντονου από το 1998). Πολλοί επιστήμονες είδαν τα «σοκαριστικά» -όπως τα χαρακτήρισαν- στοιχεία της NASA ως σαφή ένδειξη πως η Γη πλησιάζει με γοργό ρυθμό το όριο κινδύνου της ανόδου της θερμοκρασίας κατά δύο βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα.
 Αυτό σημαίνει ότι είναι ακόμη πιο επιτακτικός και επείγων ο περιορισμός των εκπομπών του διοξειδίου. Οι επιστήμονες περιμένουν τώρα, μετά τη NASA, τα επίσημα στοιχεία της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (ΝΟΑΑ) των ΗΠΑ και της Βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. 

Η ΚΥΡΑ-ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ.


15Η κυρά Σαρακοστή σύμφωνα με το ελληνικό έθιμο ήταν  ένα αυτοσχέδιο ημερολόγιο που μετρούσε τις εβδομάδες της Σαρακοστής.

Στις περισσότερες περιοχές ήταν μια χάρτινη ζωγραφιά, καμιά φορά παρουσιάζεται και πάνινη παραγεμισμένη με πούπουλα - που μοιάζει με γυναίκα ξερακιανή, αυστηρή, με σταυρωμένα χέρια (λόγω προσευχής), χωρίς στόμα (γιατί δεν πρέπει να τρώει αφού νηστεύει), με επτά πόδια (όσες είναι και οι εβδομάδες ως το Πάσχα).

Κάθε Σάββατο που περνούσε, μετά την Καθαρά Δευτέρα, της έκοβαν και από ένα πόδι και με τα υπόλοιπα... προχωρούσε ο χρόνος προς το Πάσχα. 

Το Μεγάλο Σάββατο έκοβαν και το τελευταίο της πόδι και το έβαζαν μέσα σε ξερό σύκο από αυτά που είχαν αποξηράνει το καλοκαίρι ή στο ψωμί που έψηναν για το βράδυ της Ανάστασης.

Όποιος το έβρισκε στη φέτα του ψωμιού που τού αναλογούσε ή στο σύκο που έπιανε στην τύχη από το καλάθι, θα του έφερνε τύχη.

altΠΗΓΗ...http://www.agioritikovima.gr

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ "ΥΠΕΡΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ"Πρώτα πρώτα να ευχηθούμε στο καρατζοβιτικο καρναβάλι χρόνια πολλά για τα γενέθλιά  του να τα εκατοστήσει!!!

Και μετά Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συνκαρναβαλιστές  που συμμετείχαν στα
γκρουπ της (και φέτος βροχερής) παρέλασης , τους εθελοντές και  την  οργανωτική επιτροπή
για την πολύ καλή οργάνωση  του καρναβαλιού  αλλά  και τον πάρα πολύ κόσμο που παρά
την βροχή και το κρύο, ήρθε και συμμετείχε με τον ρυθμό του μαζί με τους  λιγοστούς (λόγω
κακοκαιρίας)καρναβαλιστές του επετειακού 10ου Καρατζοβίτικου καρναβαλιού.

2007:ΝΥΦΕΣ.
2008:
ΜΠΑΛΑΡΙΝΕΣ.
2009:BELITSAWATC.
2010:
ΣΤΑΣΟΥ ΜΥΓΔΑΛΑ.
2011:
ΤΑ ΚΑΡΑΤΖΟΒΙΤΙΚΑ ΚΑΛΛΙΣΤΕΙΑ.
2012:
Η ΜΠΥΡΑΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΡΚΕΡ.
2013:SEXY
ΞΥΛΟΚΟΠΕΣ.
2014:
Οίν' ο Ξηρός?.
2015:
ΚΟΚΚΙΝΟΜΠΛΕΠΡΑΣΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΕΣ.
2016:O ΡΩΜΑΙΟΣ & ΟΙ ΤΣΟΥΛΙΕΤΕΣ.
2017:…………………..

facebook ΥΠΕΡκαρναβαλικής:
https://www.facebook.com/pages/%CE%A5%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%9F%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%91%CE%BB%CE%BC%CF%89%CF%80%CE%AF%CE%B1%CF%82/1545714095669928?ref=bookmarks

Σας ευχαριστούμε ΟΛΟΥΣ μέσα από την καρδία μας
και του χρόνου με υγεία.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016/2017ΘΕΜΑ: «Αναδιάρθρωση και Μετατροπή  Αμπελώνων περιόδου 2016/2017».

                        Το Τμήμα φυτικής & Ζωικής παραγωγής της Δ/νσης  Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της  Περιφερειακής  Ενότητας  Πέλλας  σας ενημερώνει ότι έως τις 15-05-2016, αποδέχεται την υποβολή αιτήσεων για την Αναδιάρθρωση και μετατροπή  Αμπελώνων με οινοποιήσιμες ποικιλίες , από όσους επιθυμούν και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω.      
Στόχος του προγράμματος 
Στόχος του προγράμματος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργών μέσω:
Της ποιοτικής αναβάθμισης του αμπελουργικού δυναμικού.
Της εγκατάστασης ποικιλιών αμπέλου με αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον 
Την εισαγωγή σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών  
Περιλαμβάνει τα παρακάτω μέτρα :
1. Εκρίζωση και προετοιμασία του εδάφους – αναφύτευση .
2. Φύτευση αμπελώνων.
3. Επανεμβολιασμός.
4. Βελτίωση ορισμένων τεχνικών διαχείρισης.

Όροι επιλεξιμότητας
Η πριμοδότηση Αναδιάρθρωσης μπορεί να χορηγείται μόνο εάν η σχετική έκταση πληρεί τους ακόλουθους όρους:
1) Δεν έχει λάβει κοινοτική ή εθνική στήριξη για μέτρα τύπου αναδιάρθρωσης και μετατροπής κατά τις 10 αμπελοοινικές περιόδους που προηγούνται της αίτησης εκρίζωσης , ή δεν έχει φυτευτεί με δωρεάν δικαιώματα φύτευσης από το εθνικό αποθεματικό.
2) Δεν έχει λάβει κοινοτική στήριξη στο πλαίσιο άλλης κοινής οργάνωσης αγοράς κατά τις πέντε αμπελοοινικές περιόδους που προηγούνται της αίτησης εκρίζωσης 
3) Καλλιεργείται 
4) Δεν είναι μικρότερη από 1 στρέμμα.
5) Δεν έχει φυτευτεί κατά παράβαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας κοινοτικής ή εθνικής διάταξης.
6) Η αναδιάρθρωση και μετατροπή πραγματοποιείται με τις συνιστώμενες και επιτρεπόμενες ποικιλίες σύμφωνα με την αριθ. 3534/96217/7-9-2015 απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ταξινόμηση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και ποικιλιών σταφιδοποιίας», όπως κάθε φορά ισχύει. Η νέα φυτεία θα πρέπει να διατηρηθεί για χρονική περίοδο τουλάχιστον οκτώ ετών από το οικονομικό έτος πληρωμής.
7) Η εγκατάσταση της νέας αμπελοφυτείας πραγματοποιείται :                               
  α) στην ίδια θέση μα αυτήν που εκριζώθηκε ή σε διαφορετική τοποθεσία της ίδιας εκμετάλλευσης και σε έκταση ισοδύναμη με αυτήν που εκριζώθηκε.          
β) σύμφωνα με τα σύγχρονα συστήματα αμπελοκαλλιέργειας με υποστύλωση    
γ) με ελάχιστο αριθμό 250 πρεμνών ανά στρέμμα                                                 
δ) με την χρήση των κατάλληλων αντιφυλλοξηρικών υποκειμένων αμπέλου       
ε)  η προμήθεια των μοσχευμάτων για την  αναδιάρθρωση γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ( ανάλυση εδάφους και προμήθεια από πιστοποιημένο φυτώριο).                                                                                                                 ζ) η αναδιάρθρωση πραγματοποιείται με τις συνιστώμενες και επιτρεπόμενες ποικιλίες στον νομό.       
    
Δικαίωμα ένταξης 
Κάτοχοι αμπελουργικής εκμετάλλευσης εγγεγραμμένης στο Μηχανογραφημένο Αμπελουργικό Μητρώο με νόμιμα δικαιώματα φύτευσης.
Τα αμπελοτεμάχια που έχουν νομιμοποιηθεί μπορούν να ενταχθούν στην διαδικασία Αναδιάρθρωσης εφόσον έχουν γίνει δηλώσεις συγκομιδής τα προηγούμενα 2 τουλάχιστον χρόνια.
Τα αμπελοτεμάχια να είναι φυτεμένα με οινοποιήσιμες ποικιλίες που να είναι ταξινομημένες (συνιστώμενες ή επιτρεπόμενες ) στον Νομό ως οινοποιήσιμες.       

Προτεραιότητες 
Για την κατανομή των αμπελουργικών εκτάσεων προς αναδιάρθρωση στους αιτούντες, λαμβάνονται υπόψη κατά προτεραιότητα :   
1. Οι Νέοι γεωργοί:
Ως νέοι γεωργοί θεωρούνται οι γεωργοί που είναι κάτω των 40 ετών, διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα και γνώσεις και οι οποίοι εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Καν (ΕE) 1308/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
2.    Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες κάτοχοι αμπελουργικής εκμετάλλευσης κατά προτεραιότητα:
α) τουλάχιστον τριών (3) στρεμμάτων στα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου πελάγους (εκτός Εύβοιας και Κρήτης) και στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και
β) τουλάχιστον πέντε (5) στρεμμάτων στις πεδινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας
3.    Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, οι Ομάδες ή Οργανώσεις Παραγωγών και οι γεωπόνοι.
4.    Οι Οινοποιοί κάτοχοι αμπελουργικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον είκοσι (20) στρέμματα.
5.    Λοιποί κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, μη κάτοχοι αμπελουργικής εκμετάλλευσης.
6.    Λοιποί οινοποιοί.
7.    Λοιποί.


Απαραίτητα δικαιολογητικά για την κατάθεση Αίτησης 
1. Επικαιροποιημένη Καρτέλα παραγωγού με στοιχεία των τεμαχίων και απόσπασμα Αμπελουργικού Μητρώου , από την οποία και μόνο, υποχρεωτικά συμπληρώνονται όλα τα πεδία του πίνακα των αμπελοτεμαχίων προς αναδιάρθρωση .
2. Δηλώσεις συγκομιδής των δύο τελευταίων ετών στις οποίες να φαίνεται ότι παραδίδουν την παραγωγή τους σε οινοποιεία.
3. Την  ενιαία δήλωση ΟΣΔΕ στην οποία να φαίνονται τα αγροτεμάχια.  
4. Την αστυνομική τους Ταυτότητα και το ΑΦΜ (Εκκαθαριστικό), 1η σελίδα βιβλιαρίου τράπεζας.
5. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την νόμιμη φύτευση του αμπελιού.
6. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιοκτησία όπως τίτλος ιδιοκτησίας , συμβόλαιο αγοράς κλπ. Όσον αφορά τα ενοικιαζόμενα απαιτείται 10ετές μισθωτήριο συμβολαιογραφικό με πιστοποιητικό μεταγραφής στο υποθηκοφυλακείο.        

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέρχονται για την υποβολή των αιτήσεων τους στο Τμήμα φυτικής & Ζωικής παραγωγής της Δ/νσης  Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της  Περιφερειακής  Ενότητας  Πέλλας από 16-03-2016 και μέχρι τις 15-05-2016, καθημερινά τις ώρες 08:30-11:30 για την περιοχή Έδεσσας-Σκύδρας-Αλμωπίας  στο αρμόδιο γραφείο (Νο 211) υπεύθυνος  Καραβίτης Σταύρος στο Διοικητήριο στην Έδεσσα τηλ. 2381351289, για την περιοχή Γιαννιτσών στο γραφείο της διεύθυνσης στα Γιαννιτσά στην πλατεία ΠΙΚΠΑ υπεύθυνος Ελευθερίου Γεώργιος τηλ. 2381352312   .
Λόγω της σοβαρότητας  του προγράμματος, παρακαλούμε τους Δήμους, μέσω εκπροσώπων των Δημ. Διαμερισμάτων τους να φροντίσουν ώστε να τοιχοκολληθεί ένα φωτοαντίγραφο αυτού του εγγράφου σε κάθε Δ. Διαμέρισμα και κάθε  καφενείο της περιοχής ευθύνης τους.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΑΝΔΡΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΕΚΝΟΠΟΙΗΣΗΣ       Ενίσχυση και βελτίωση του σπέρματος τους, μπορούν να κάνουν οι άνδρες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα τεκνοποίησης, χάρη στην εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης!
«Σήμερα η ιατρική , χάρη στην ραγδαία εξέλιξη των τελευταίων χρόνων , δίνει λύση και στις πλέον ειδικές περιπτώσεις, αρκεί να εντοπιστεί το αίτιο που προκαλεί το πρόβλημα στο σπέρμα» αναφέρει ο διαπρεπής χειρουργός ουρολόγος- ανδρολόγος  κ Βασίλης Πρωτογέρου  Επικ. Καθηγητής  της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Σύμφωνα με τον καθηγητή κ Πρωτογέρου οι διαταραχές του σπέρματος ( κακή ποιότητα, απουσία σπερματοζωαρίων) συχνά κρύβουν κάποια άλλη πάθηση που η αντιμετώπιση της θα βελτιώσει την ποιότητα του .
Για να εντοπιστούν όμως οι διαταραχές αυτές θα πρέπει ο ουρολόγος- ανδρολόγος να υποβάλει τον άνδρα σε μια σειρά από ειδικές εξετάσεις .
«Στις εξετάσεις αυτές πολύ σημαντικό είναι  όχι μόνο να διαπιστωθεί η αιτία της διαταραχής αλλά και το πόσο πολύ έχει επηρεαστεί το σπέρμα» προσθέτει ο κ Πρωτογέρου.
 Οι διαταραχές του σπέρματος, σύμφωνα με τους επιστήμονες έχουν διαβαθμίσεις και το σπερματοδιάγραμμα είναι μια σημαντική εξέταση που θα δείχνει τις βασικές παραμέτρους , οι οποίες καθορίζουν τη δυνατότητα γονιμοποίησης του γυναικείου ωαρίου από το αντρικό σπέρμα.
Σύμφωνα με τον  Παγκόσμιο  Οργανισμό  Υγείας υπάρχουν όρια ως προς τον αριθμό, την μορφολογία και την κινητικότητα των σπερματοζωαρίων κάτω από τα οποία η πιθανότητα γονιμοποίησης  μειώνεται η είναι αδύνατη.
Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα όρια του ΠΟΥ το σπέρμα για να είναι γόνιμο πρέπει να έχει τουλάχιστον  15 εκατομμύρια σπερματοζωάρια /ml, το 32% των σπερματοζωαρίων αυτών να έχουν καλή προωθητική κινητικότητα και το 4% των σπερματοζωαρίων να έχουν φυσιολογική μορφή.
Όταν μετά τις αναγκαίες εξετάσεις η ποιότητα του σπέρματος είναι κάτω από τα όρια των τιμών που έχει θέσει ο ΠΟΥ, τότε ο άνδρας πάσχει από τις αντίστοιχες παθήσεις.
  • Ολιγοζωοσπερμία: Όταν έχει λιγότερα από 15 εκατομμύρια σπερματοζωάρια ανά /mlσπέρματος
  • Ασθενοσπερμία: Όταν το 32% των σπερματοζωαρίων δεν έχουν προωθητική κινητικότητα
  • Τερατοσπερμία: Όταν το 4% των σπερματοζωαρίων δεν έχουν φυσιολογική μορφή
«Τα αίτια που προκαλούν αυτές τις αλλοιώσεις στο σπέρμα είναι πολλά: διαταραχές στις ανδρικές ορμόνες που ρυθμίζουν τη σπερματογένεση, κιρσοκήλη, παθήσεις των όρχεων, φλεγμονές του γεννητικού συστήματος κ.α. ενώ συχνά τα αίτια είναι άγνωστα οπότε και ονομάζουμε την κατάσταση ιδιοπαθή» διευκρινίζει ο Πρωτογέρου.
Μέχρι πριν από λίγο καιρό ο άντρας που έχει διαγνωσθεί με κακής ποιότητας σπέρμα ή και με πλήρη απουσία σπερματοζωαρίων στο σπέρμα του, αναγκαζόταν να καταφύγει ο ίδιος σε βιοψία για αναζήτηση σπερματοζωαρίων καλής ποιότητας αλλά και «οδηγούσε»  τη σύντροφο του σε κάποια από της μορφές εξωσωματικής γονιμοποίησης.
Σήμερα η σύγχρονη ιατρική μπορεί να δώσει λύση στις παθήσεις αυτές και να βελτιώσει την ποιότητα του σπέρματος ώστε ο άνδρας να γίνει πατέρας.
«Άλλοτε η θεραπεία είναι εύκολη, για παράδειγμα χορήγηση αντιβίωσης που θα καταπολεμήσει μια λοίμωξη του γεννητικού συστήματος κι άλλοτε δυσκολότερη. Στις περιπτώσεις που δεν ανευρίσκεται κάποιο αίτιο, στις ιδιοπαθείς δηλαδή περιπτώσεις, ο γιατρός προσπαθεί όχι να θεραπεύσει κάποιο πρόβλημα αλλά να διεγείρει τον όρχη ώστε να με τη σειρά του αυτός να βελτιώσει την ποιότητα του σπέρματος που παράγει» τονίζει ο κ Πρωτογέρου και καταλήγει.
«Αυτό γίνεται με ειδικά φάρμακα που χορηγούνται με τη μορφή χαπιών ή ενέσεων και η δράση τους στηρίζεται στο ότι προσπαθούν να διεγείρουν ορμονικά τον όρχη ώστε αυτός να βελτιώσει την ποιότητα των σπερματοζωαρίων που παράγει. Η βελτίωση της ποιότητας του σπέρματος καθορίζεται κυρίως από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι όρχεις. Ένας όρχις με μεγάλο βαθμό ιστολογικής βλάβης ανταποκρίνεται δυσκολότερα από ότι ένας με μικρές ιστολογικές αλλοιώσεις. Η διάρκεια επίσης της θεραπείας είναι σημαντική και συνήθως κρατάει αρκετούς μήνες. Οι θεραπείες γίνονται καλά ανεκτές χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα από τους άντρες και ο γιατρός παρακολουθεί την εξέλιξη της υγείας και την ανταπόκριση στη θεραπεία με περιοδικούς εργαστηριακούς ελέγχους και εξετάσεις».

Σύμφωνα με τους ουρολόγους-ανδρολόγους η φαρμακευτική θεραπεία της υπογονιμότητας στον άντρα αποτελεί ακόμα ένα μεγάλο ερευνητικό πεδίο για τους ιατρούς και οι μέθοδοι και οι θεραπείες δοκιμάζονται και εξελίσσονται διαρκώς. 

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΑ ΣΦΑΓΕΙΑΔήλωση του Γιώργου Καρασμάνη για το Κέντρο Φιλοξενίας στα Σφαγεία 

Θεωρώ επιεικώς αδιανόητο, να επιλέγεται για την φιλοξενία ανθρώπων χώρος σφαγείων ο οποίος εδώ και πολλά χρόνια έχει χαρακτηριστεί ακατάλληλος ακόμη και για τη σφαγή ζώων. 
          Έχω τονίσει στην ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ότι δεν υπάρχουν τέτοιοι χώροι κατάλληλοι, στην Πέλλα. Τουναντίον, όπως υπέδειξα, υπάρχουν κατάλληλοι χώροι  στη μεθόριο, εγγύτατα των συνόρων και με πρόσβαση προς αυτά. Μάλιστα ένας εξ αυτών είναι ξενοδοχειακού τύπου και μπορεί να φιλοξενήσει άμεσα πέντε χιλιάδες πρόσφυγες. 
          Είναι εξοργιστικό, αυτοί οι χώροι να μην χρησιμοποιούνται επειδή, υψηλόβαθμα στελέχη της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ σ’ αυτές τις περιοχές, ασκούν πιέσεις για να εξυπηρετήσουν μικροκομματικές σκοπιμότητες. Και να προτιμούν να στοιβάξουν ανθρώπινες ψυχές σε χώρους ακατάλληλους.

15/03/2016

Η ΕΔΕΣΣΑ ΔΕΝ ΦΟΒΗΘΗΚΕ ΤΟ ΝΕΡΟ...Η Έδεσσα δεν φοβήθηκε το νερό!

H Έδεσσα … είναι ποτάμι κεφιού. Με σύνθημα … Ναί δεν φοβόμαστε το νερό γιατί είμαστε τα παιδιά του νερού, 2500 καρναβαλιστές, 15 ομάδες και πάνω από 15 χιλιάδες θεατές υπό καταρρακτώδη βροχή απέλαυσαν το 1ο Εδεσσαϊκό Καρναβάλι Ομπρέλας.

Το καρναβάλι ξεκίνησαν οι τυμπανιστές Karanos & Bloco Cachoeira μαζί με τις μαζορέτες της Έδεσσας έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και καταχειροκροτήθηκαν από τους χιλιάδες θεατές. Ακολούθησαν  οι «Ότι να ναι» του 8oυ Δημοτικού Σχολείου  Έδεσσας αποδεικνύοντας ότι το Εδεσσαϊκό Καρναβάλι είναι ανοικτό σε όλους. Οι Βοσκοπούλες & τα Πρόβατα της Παναγίτσας σκόρπισαν εκτός από γέλιο και μπόλικο άχυρο. Οι Play...Boyzz του Play – Χωριάτικο ήταν οι νερόμαγκες της παρέλασης ενώ οι Σκωτσέζοι του Αββαείο προφανώς από … τσιγκουνιά εφηύραν μια τεράστια ομπρέλα-τέντα. Τα Σκιάχτρα του ΦΣΕ Μ.Αλέξανδρος εντυπωσίασαν με την ευρηματικότητα και την κινητικότητά τους. Ακολούθησαν τα μανιτάρια της Zingo και το νυχτερινό Grexit της Ομάδας Ριζαρίου με το εντυπωσιακό άρμα προφανώς με λεφτά της ευρωπαϊκής ένωσης. Ακολούθησαν οι πολυπληθείς, φασαριόροι και γλεντζέδες Κλόουν του Duomo, τα Emoticons του Σταθμού – Square ενώ ο Mickey & η Mini τράβηξαν για Gallerie όπου το κέφι συνεχίζεται. Το Δράμα & Κωμωδία με το Εδεσσαϊκό Θέατρο ήταν ιδιαίτερα ενεργητικό όπως και οι πολεμιστές και οι σούπερ πολεμίστριες του Star Wars από το Pleasure-Box, οι Μovie Stars του Jam όπως και οι One Piece της ομάδας Δεν θα πάρω ποτέ πτυχίο έκλεισαν την παρέλαση μαχόμενοι υπέρ πάντων και φυσικά με το νερό.

Την Κυριακή οργανώθηκε η συγχώρεση … με ένα αυγό. Το έθιμο της "Λάμκας" ανάγεται σε πολύ παλαιά χρόνια και επιβιώνει έως τις μέρες μας σε πολλές περιοχές της Μακεδονίας, της Ελλάδας και του ευρύτερου βαλκανικού χώρου. Την Κυριακή της Τυροφάγου (τελευταία Κυριακή της Αποκριάς) όλη η οικογένεια συγκεντρώνονταν στο σπίτι του παππού ή του προπάππου, του "Πατριάρχη" δηλαδή για την συγχώρεση, το ‘προστσουβάινε’. Έτσι μ' αυτή την συμβολική εκδήλωση η οικογένεια ετοιμάζονταν να μπει στην Σαρακοστή "καθαρή" από μικρές ή μεγάλες "αμαρτίες" και να προετοιμαστεί για τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας το Πάσχα. Λέγεται ότι συμβολικά το στόμα σφραγίζει με το αυγό και ανοίγει με το αυγό το Πάσχα (κόκκινα αυγά).  Το δρώμενο της Λάμκας οργάνωσε το Εδεσσαϊκό Θέατρο σε συνεργασία με το Σύλλογο Μικρασιατών ενώ χόρεψαν τα χορευτικά τμήματα του Πολιτιστικού Συλλόγου Πάστρας «το Παλιόκαστρο» και τα τμήματα του ΦΣΕ Μ.Αλέξανδρος αποσπώντας … καταρρακτώδη χειροκροτήματα!

Η καθαρά Δευτέρα γιορτάστηκε με λαγάνες και φασολάδα ενώ οι αετοί παρέμειναν στο έδαφος λόγω βροχής. Κάποιες προσπάθειες έγιναν στο Χιονοδρομικό Κέντρο του Καιμάκτσαλαν, στο Ανεμοδρόμιο και στα Λιβάδια Κεδρώνας χωρίς ωστόσο μεγάλη επιτυχία.

Οι εκδηλώσεις του Δήμου Έδεσσας, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Έδεσσας και της ανοιχτής εθελοντικής οργανωτικής επιτροπής Καρναβαλιού ξεκίνησαν την Τσικνοπέμπτη και το Παραδοσιακό Εδεσσαϊκό Καρναβάλι με τις Αρκούδες & ολοκληρώθηκαν την Καθαρά Δευτέρα με ένα πλούσιο πρόγραμμα σε συνεργασία με φορείς, συλλόγους και επιχειρήσεις της Εδεσσας, του Ν.Πέλλας και της ευρύτερης περιοχής. Το μόνο που έχουμε να ευχηθούμε είναι … και του χρόνου με υγεία.ΦΩΤΟ
---------
https://www.facebook.com/%CE%95%CE%94%CE%95%CE%A3%CE%A3%CE%91%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%9A%CE%91%CE%A1%CE%9D%CE%91%CE%92%CE%91%CE%9B%CE%99-287840383985/photos_stream

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ...