Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του ιστορικού μας χωριού, όπου μπορείτε να δείτε άρθρα, που αφορούν όλες τις εκφάνσεις του κοινωνικού γίγνεσθαι. Περιπλανηθείτε στις αναρτήσεις μας για να ταξιδέψετε σε μια πλούσια ποικιλία θεμάτων που ετοιμάζουμε με μεράκι και αγάπη για τον ευλογημένο μας τόπο.

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟ GOOGLE MAPS

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟ GOOGLE MAPS
Κλίκ στην εικόνα

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πανοραμική άποψη.

Ι.Μ Αγίου Ιλαριωνος

Ιερός Ναός Αγίου Ιλαρίωνος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Άποψη του χωριού.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Άποψη πλατείας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Το μνημείο των ηρώων.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Νερόμυλος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πετροντούβαρο.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Σοκάκι.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πανοραμική άποψη.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εξωκλήσι.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Ι.Μ Αγίου Ιλαρίωνος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Πανοραμική άποψη.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Καταρράκτης.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Αγία Παρασκευή.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Φράγμα.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

"Μπιτσκία".

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εξωκλήσι Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης .

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εξωκλήσι.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χορευτικός σύλλογος.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Εκκλησία - κοινότητα.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Το μνημείο των ηρώων.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Άνοιξη.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

ΠΡΟΜΑΧΟΙ

Χειμώνας.

Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2014

ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΓΛΥΠΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ - ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ


Γιώργος Κωστόπουλος
Τα κλεμμένα γλυπτά του Παρθενώνα
(τα γνωστά και ως "ελ­γί­νεια μάρμαρα")

Φού­ντω­σε και πά­λι αυ­τές τις μέ­ρες η συ­ζή­τη­ση σχε­τι­κά με την ε­πι­στρο­φή των γλυ­πτών του Παρ­θε­νώ­να. Η αφορμή δόθηκε από την επίσκεψη στη χώρα μας της βρετανίδας μεγαλοδικηγόρου κ. Αμάλ Αλαμουντίν, η οποία υπερασπίζεται το αίτημα της επιστροφής, μαζί με το διάσημο σύζυγό της Τζορτζ Κλούνεϊ.
Με το θέμα της κλοπής των γλυπτών του Παρθενώνα, που αυτές τις μέρες  είχε διεθνώς μεγάλη προβολή, ασχολήθηκα και στο παρελθόν.  Ίσως όμως  με­ρι­κές σύ­ντο­μες πλη­ροφορίες για την πε­ρι­πέ­τειά τους θα εν­διέ­φε­ραν και πάλι τους  α­να­γνώ­στες μου, λό­γω ε­πι­και­ρό­τη­τας.
Ο Άγ­γλος δι­πλω­μά­της Τό­μας Μπρους, κό­μης του Έλγιν κ.λ.π., ό­ταν ή­ταν πρε­σβευ­τής στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη (1801 - 1803) ξε­πά­τω­σε α­πό την Α­κρό­πο­λη της Α­θή­νας και α­πό άλ­λους αρ­χαιο­λο­γι­κούς χώ­ρους, με τη βοή­θεια των τουρ­κι­κών αρ­χών, με­γά­λο α­ριθ­μό έρ­γων τέχ­νης, τα ο­ποία πού­λη­σε στην αγ­γλι­κή κυ­βέρ­νη­ση για 35.000 λί­ρες.
Η κα­τα­στρο­φή που προ­κά­λε­σε ο "πο­λι­τι­σμέ­νος" Έλγιν, εί­ναι τε­ρά­στια. Πο­λύ με­γά­λη εί­ναι ε­πί­σης και η φθο­ρά που έ­χουν υ­πο­στεί τα γλυ­πτά, α­πό την κα­κή συ­ντή­ρη­ση στο βρε­τα­νι­κό μου­σείο, ό­που φυ­λάσ­σε­ται η συλ­λο­γή Έλγιν.
Α­νά­με­σα στα γλυ­πτά που έ­κλε­ψε ο Άγ­γλος ευ­γε­νής πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται: Α­γάλ­μα­τα α­πό αε­τώ­μα­τα του Παρ­θε­νώ­να, οι κα­λύ­τε­ρες με­τό­πες, μια α­πό τις Κα­ρυά­τι­δες, πλά­κες α­πό το ναό της Α­πτέ­ρου Νί­κης, το ά­γαλ­μα του Διο­νύ­σου, και άλ­λα.
Την πρά­ξη του Έλγιν την έ­χουν κα­ταγ­γεί­λει πολ­λοί πνευ­μα­τι­κοί άν­θρω­ποι, α­κό­μα και σύγ­χρο­νοι συ­μπα­τριώ­τες του, ό­πως ο λόρ­δος Βύ­ρων με τα ποιή­μα­τά του "Η κα­τά­ρα της Α­θη­νάς" και "Τσαϊλ­ντ Χά­ρολ­ντ".
Κα­τά και­ρούς έ­χουν γί­νει πολ­λές προ­σπά­θειες για την ε­πι­στρο­φή των γλυ­πτών του Παρ­θε­νώ­να στην πα­τρί­δα τους, αλ­λά δεν εί­χαν α­πο­τέ­λε­σμα. Οι α­ντιρ­ρή­σεις των Άγ­γλων στη­ρί­ζο­νται με­ρι­κές φο­ρές σε ε­πι­χει­ρή­μα­τα ε­ντε­λώς γε­λοία και ε­ξορ­γι­στι­κά.
Πα­λαιό­τε­ρα, θυ­μά­μαι, εί­χαν ι­σχυ­ρι­στεί ό­τι ο Έλγιν δεν τα πή­ρε α­πό τους Έλ­λη­νες (τό­τε δεν υ­πήρ­χε ελ­λη­νι­κό κρά­τος), αλ­λά α­πό τους Τούρ­κους. Άρα ε­μείς δεν έ­χου­με κα­νέ­να δι­καίω­μα να τα ζη­τού­με πί­σω.
Δε συγ­κρα­τώ ποιος γε­λοιο­γρά­φος μας τό­τε, ως α­πά­ντη­ση στον ι­σχυ­ρι­σμό αυ­τόν, εί­χε σκι­τσά­ρει τα ελ­λη­νι­κά α­γάλ­μα­τα του βρε­τα­νι­κού μου­σείου με φέ­σι στο κε­φά­λι τους.
Ένας  Άγ­γλος δογ­μά­τι­σε ό­τι οι ση­με­ρι­νοί κά­τοι­κοι της Ελ­λά­δας δεν εί­ναι α­πό­γο­νοι των αρ­χαίων Ελ­λή­νων. Ε­πο­μέ­νως, κα­τά τη γνώ­μη του, δεν έ­χουν κα­νέ­να δι­καίω­μα να τα διεκ­δι­κούν! Αυ­τό ση­μαί­νει ό­τι μό­νο γνή­σιοι α­πό­γο­νοι των αρ­χαίων Ελ­λή­νων δι­καιού­νται να κα­τέ­χουν τα "Ελ­γί­νεια". Και αυ­τοί προ­φα­νώς εί­ναι οι ... Βρε­τα­νοί. Όχι ε­μείς που κα­τοι­κού­με στη χώ­ρα των αρ­χαίων Ελ­λή­νων και πα­ρα­δό­ξως μι­λά­με και τη γλώσ­σα τους.
Τέ­λος πά­ντων, ό­σο πάει και με­γα­λώ­νει η κα­τα­κραυ­γή ε­να­ντίον των Άγ­γλων που δε συμ­φω­νούν να ε­πι­στρα­φούν τα μάρ­μα­ρα του Παρ­θε­νώ­να στην Ελ­λά­δα, για την ε­πι­στρο­φή των ο­ποίων α­γω­νί­ζο­νται χρό­νια τώ­ρα και πολ­λοί συ­μπα­τριώ­τες τους. Ας ελ­πί­σου­με ό­τι στις μέ­ρες μας θα δού­με να πραγ­μα­το­ποιεί­ται έ­να ό­νει­ρο γε­νεών.

Ε­πί­με­τρο: Σύμ­φω­να με έ­ναν α­θη­ναϊ­κό θρύ­λο ο Έλγιν, α­φού έ­κλε­ψε α­πό το ναό του Ε­ρε­χθέα τη μια Κα­ρυά­τι­δα, λο­γά­ρια­ζε να με­τα­φέ­ρει νύ­χτα και τις υ­πό­λοι­πες πέ­ντε, «αλ­λά ε­κεί που πή­γαι­ναν να τις βγά­λουν, τις α­κούν να σκού­ζουν λυ­πη­τε­ρά και να φω­νά­ζουν την α­δερ­φή τους. Οι Τούρ­κοι τρό­μα­ξαν κι έ­φυ­γαν και με κα­νέ­να λό­γο δεν ή­θε­λαν να δο­κι­μά­σουν να τις βγά­λουν. Πολ­λοί ή­ταν και κά­τω α­πό το κά­στρο (Α­κρό­πο­λη) που ά­κου­γαν ό­λη νύ­χτα τις μαρ­μα­ρέ­νιες κό­ρες να κλαί­νε» (Νι­κο­λάου Πο­λί­τη "Πα­ρα­δό­σεις").

Δωροθέα 20-10-2014

Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΠΟΥ ΟΝΕΙΡΕΥΤΗΚΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΚΑΡΑΓΚΑΓιάννης Σκαραγκάς
Ο ουρανός που ονειρεύτηκες
Μυθιστόρημα


Ο Έντι, ένας συγγραφέας, βρίσκεται μετά από ατύχημα απομονωμένος σ’ ένα ερημικό πανδοχείο στο Μεξικό, κοντά στην Τιχουάνα. Η Χουλιέτα τον βοηθά να ξαναπιάσει το νήμα της ζωής του. Τι κρύβουν, όμως, τα κενά μνήμης του; Ποια είναι η σχέση του με τη γοητευτική κοπέλα και τους υπόλοιπους ενοίκους του πανδοχείου;

Παγιδευμένοι από μια καταιγίδα, οι χαρακτήρες βυθίζονται σε μια σειρά από σκοτεινά μυστικά και επώδυνες αποκαλύψεις. Εκδίκηση και συγχώρεση, χαμένες ευκαιρίες και ξανακερδισμένες ζωές στροβιλίζονται σε μια αριστοτεχνική αφήγηση με αναπάντεχες ανατροπές και δραματικό βάθος.


Αποσπάσματα από το μυθιστόρημα έχουν δημοσιευτεί σε λογοτεχνικά περιοδικά της Ιρλανδίας και της Ολλανδίας. Ο ουρανός που ονειρεύτηκες μεταφέρθηκε στο θέατρο στη Νέα Υόρκη το 2009, με τίτλο Prime Numbers, υποψήφιο για τα New York Innovative Theatre Awards, στην κατηγορία πρωτότυπου αμερικανικού έργου.


Βιογραφικό:

O Γιάννης Σκαραγκάς είναι συγγραφέας και σεναριογράφος. Στο πρώτο του μυθιστόρημα, Επιφάνεια (2002), βασίστηκε μια από τις πιο ανατρεπτικές σειρές της ελληνικής τηλεόρασης. Ακολούθησαν Η πατρίδα της αφής και Το αινιγματικό βλέμμα του αγγέλου. Ως σεναριογράφος συνεργάστηκε από το 2000 με την ιδιωτική τηλεόραση και με εταιρείες κινηματογραφικών παραγωγών. Γράφοντας τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά, διηγήματά του δημοσιεύονται κατά καιρούς σε ξένα λογοτεχνικά περιοδικά, όπως τα World Literature Today, Midnight Circus, Oak Bend Review κ.ά. Έχει τιμηθεί από τα ιδρύματα Fulbright και Ledig-Rowohlt. Συνεργάζεται με το λογοτεχνικό περιοδικό Εντευκτήριο.


 ISBN: 978-960-218-980-1
σελ. 264, τιμή: 1
Εκδόσεις Κριτική

Εκδόσεις Κριτική
Κεντρική διάθεση: Νευροκοπίου 8, Γκάζι /

τηλ. 2108211470, 2108211811/ www.kritiki.gr

"ΠΡΟΣ ΑΠΑΣΑΣ ΤΑΣ ΑΡΧΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΝΟΜΑΡΧΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΑΣ" - ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΥΠΕΝΩΜΟΤΑΡΧΗ ΤΟΥ 1883

Διαβάστε την Αστυνομική εγκύκλιο-διαταγή που εξέδωσε ο  Αστυνομικός Διοικητής της Δημητσάνας την 3/12/1883, ο Υπενωμοτάρχης Εμμανουήλ Λαγουδάκης:
Προς άπασας τας Αρχάς του Κράτους, Νομάρχας και Δημάρχας της υπ’εμέ Αστυνομικής Περιφερείας, της πόλεως Δημητσάνας.
ΑΡΘΡΟΝ 1ον Παρακαλούνται πάντες και πάσαι όπως μεθαύριο, Πέμπτην 6ην Δεκεμβρίου 1883, κατά την πανηγυρικήν εορτήν του Αγίου Νικολάου και επί τη εσχάτη ευκαιρία της συγκεντρώσεως των ξένων, οι κάτοικοι της δικαιοδοσίας μου εκτελέσωσι γενικήν καθαριότητα των δρόμων της εγχωρίου ταύτης πόλεως.
ΑΡΘΡΟΝ 2ον Να ενώσωσι δια στερεών αλύσεων τους κύνας και τους σκύλους και άπαντα τα κακοποιά στοιχεία τα δυνάμενα να προσβάλλουν την εχγωρίαν αιδώ.
ΑΡΘΡΟΝ 3ον Να θέσωσι φίμωτρα ανά τα στόματα των φωνασκούντων εμψύχων ζώων και πτηνών, διαφόρων καταγωγών, γένους και φύσεως ή και ανθρωπογύναικων, ακαταλλήλων συμπεριφοράς εις ξένους κατά την υπερτελούμενην ενταύθα πανήγυριν.
ΑΡΘΡΟΝ 4ον Να εμποδισθούν βία το γκάρισμα των όνων και των μουλαριών, το χλιμίντρισμα των ίππων και των γαλών, δηλαδή των κατσουλιών.
ΑΡΘΡΟΝ 5ον Θα τους πεθάνω δι’άρθρων. Τι νομίζουν πώς είναι οι αυγοπώλαι, καπνοπώλαι, οινοπώλαι, λαχανοπώλαι, μη εξαιρουμένων και των γνωστών εν γένει εμπορευομένων. Να τηρήσουν άκραν καθαριότητα, καλήν ζύγισιν, αρίστην ποιότητα και σκευάζουν δικαιοστάσιον των ζυγαριών των, των σταθμών των και των μέτρων των, προς το συμφέρον της υπηρεσίας. Οι παραβάται του διατάγματος τούτου τιμωρηθήσονται κατά το άρθρον 5 της Αστυνομικής ταύτης διατάξεως και του άρθρου 72 του Ποινικού Νόμου Περί Βλάβης Ηθών και Τιμής.
ΑΡΘΡΟΝ 6ον Απαγορεύεται το πλύσιμο τη θαλάσση. Επίσης η είσοδος αμφοτέρων των γενών και ουδετέρων εις θερμούς λουτήρας καθ’όλην την διάρκεια της εορτής. Ωσαύτως η διανυκτέρευσις και μετάβασις προς ρεμβασμόν εις τους πρόποδας της θαλάσσης, παρά τας θάλασσας, αμφοτέρων των γενών, προς αποφυγήν ακουσίου απαγωγής μεταξύ των.
horofylaki
ΑΡΘΡΟΝ 7ον Όσοι παρ’εμού αφθώσιν και των οργάνων μου συλλαβούντες άρρενες μετά θηλέων, θέλουσι ραβδισθεί ανελλιπώς εν τω κρατητηρίω.
ΑΡΘΡΟΝ 8ον Απαγορεύεται η διέλευσις ανθρώπων επί κτηνών προς αποφυγήν καταπατήσεων παίδων, ως και υπό βατήρος ελεύνοντος προ των κτηνών και ως λόγου χάριν είδον ο υποφαινόμενος άρρενα σπεύδων ψιτ ψιτ ψιτ όπισθεν θήλεου τινός, οι πόδες ηστόχησαν και δεν πάτησαν την εσθήτα του ποδός ταύτης, και ας είναι και άλλην ημέραν θα τιμωρηθώσι δια το σπουδαίον τούτο ζήτημα. Και δια να είμεθα εντός τάξεως οι παραβάται θα διώκονται βάσει του άρθρου 1072 του Ποινικού Νόμου.
ΑΡΘΡΟΝ 9ον Το κλείσιμον των καταστημάτων κανονίζω, πλην των λεσχών, την δύσιν του ηλίου και των οινοπωλείων την ενδεκάτην της νυκτός, των δε θεαμάτων την δωδεκάτην μεσονύκτιον πλην του δημοσίου θεάματος της καραγκιοζαρίας την πρωίαν περί το λυκαυγές αμά τη εμφανίσει του ηλίου εις την γην αβδηρίτων κοινοτήτων. Και αυτό διότι θα παρίσταται ο υποφαινόμενος εν τη μεγάλη στολή και παρασημοφορία.
ΑΡΘΡΟΝ 10ον Απαγορεύονται αι σεισμικαί δονήσεις προς αποφυγήν καταπλήξεως του κοινού και του λαού και χάριν της τηρήσεως αναψυχής.
ΑΡΘΡΟΝ 11ον Απαγορεύεται ενώπιον ξένων η μαγκουροφορία, ο πυροβολισμός, το απότομον βήξιμον, η εκκαθάρισις της ρινός (τούτου επιτρεπομένου εν απομακρυσμένη συνοικία και περί λύχνον αφάς, όπως λέγανε οι παππούδες μας).
ΑΡΘΡΟΝ 12ον Απαγορεύεται το συνομιλείν εντός του λουτήρος με άτομα εις άλλους λουτήρας, ως και το τάραγμα του ύδατος δι’αερίων αφεδρωνοκρουσιών.
ΑΡΘΡΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ Περί την μεσημβρίαν ψαλήσσεται μεγάλη παράκλησις προς απομάκρυνσιν πάσης ασθενείας ζώων, ανθρώπων, γυναικών, περονόσπορου, ποδάγρας κλπ. Η εκτέλεσις της παρούσης ανατίθεται εις τα υπ’εμέ όργανα.

ΜΕΓΑΛΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΚΕΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ - ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΤΗΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ


Η ΔΗΚΕ Αλμωπίας σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Εδέσσης και περιχώρων σας καλούν, τη  Δευτέρα 17 Νοεμβρίου στις 5.00 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο Αριδαίας, όπου θα πραγματοποιηθεί Φιλανθρωπική μουσική εκδήλωση.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση όλων μας, προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για την οικονομική ενίσχυση ενός νέου συνανθρώπου μας από την περιοχή Αλμωπίας που έχει άμεση ανάγκη.

Στην Μουσική Εκδήλωση θα συμμετέχουν αφιλοκερδώς τα εξής μουσικά σχήματα:
“Λυμενα κορδόνια”- έντεχνα και ελαφρολαϊκά, “ο Διογένης” με τον Δ. Χριστόπουλο και  Δ. Ουσταμπασίδη- ποντιακά, η παρέα από το Πρώτο Πάτωμα  “Το Καφέ Αμάν της Καρατζόβας”- ρεμπέτικα και παραδοσιακά  και Ρεμπέτικα τραγούδια με τους Μπέντση Χριστίνα, Τραμποσίνη Χρήστο, Μαρμαρίδη Χρήστο και Τσίντζα Στέργιο.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη και θα υπάρχει κουμπαράς αγάπης όπου ο καθένας θα μπορεί να προσφέρει.


Για έναν σκοπό ολοι ΜΑΖΙ μπορούμε ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στη Δημοτική επιτροπή Ισότητας Φύλων απευθύνει προς τους ενδιαφερόμενους φορείς ο Δήμος Αλμωπίας. Καταληκτική ημερομηνία Τετάρτη  28/11/2014 (δηλώσεις συμμετοχής στο γραφείο Κοινωνικής Προστασίας Πολιτισμού και Αθλητισμού στην Κ Χατζηαβραμίδου Ευδοκία και  στο τηλέφωνο 238450207 .

Ο Δήμος Αλμωπίας προχώρησε στην υπογραφή Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στην Τοπική Κοινωνία 8/11/2011στην Αθήνα ,ύστερα από σχετική πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων. Με την υπογραφή της παραπάνω Χάρτας ,ο Δήμος Αλμωπίας αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που αναφέρονται σε αυτή σχετικά με την πολιτική ισότητας την οποία πρέπει να εφαρμόσει.

Μια από τις δεσμεύσεις που υπάρχουν είναι και η συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων ,με τις  διαδικασίες οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 70του Ν 3852/2010 .

Στην Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Φύλων ,έχουν δικαίωμα συμμετοχής αιρετοί και αιρετές υπηρεσιακά στελέχη της αρμόδιας για τις πολιτικές φύλου Δ/νσης του Δήμου, εμπειρογνώμονες στα    θέματα ένταξης και διάστασης φύλου στις Τοπικές Πολιτικές, εκπρόσωποι μη κυβερνητικών οργανώσεων και γυναικείων οργανώσεων της περιοχής.

Μετά από την εκδήλωση ενδιαφέροντος ,θα υπάρξει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας για την σύσταση της Επιτροπής.

ΤΟ FACEBOOK ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ EBOLA

Ένα κουμπί με την ένδειξη Donate πρόκειται να εμφανιστεί στα Timeline μας τις επόμενες ημέρες, που προσκαλεί τη συνεισφορά όλων μας στη μάχη κατά του Ebola.

'"Πειράζει" το timeline του για καλό σκοπό 

Ακολουθώντας το παράδειγμα του ιδρυτή του, Mark Zuckerberg, που δώρισε 25 εκατομμύρια δολάρια για τη μάχη κατά της εξάπλωσης του θανατηφόρου ιού Ebola, το Facebook ανακοίνωσε μόλις τρεις πρωτοβουλίες για να υποστηρίξει, μέσω του 1,35 δισ. χρηστών του, τις χώρες που μαστίζονται από τον ιό.

   Έτσι, με στόχο να ενημερώσει και παρακινήσει το κοινό που σερφάρει καθημερινά στις σελίδες του, το Facebook θα προσθέσει μέσα στις επόμενες ημέρες στο χρονολόγιο όλων, ένα ειδικό πεδίο με την ένδειξη "Donate'. Το banner, θα προσκαλεί χρήστες από όλο τον κόσμο, να ενισχύσουν με όποιο ποσό μπορούν τον αγώνα του Ερυθρού Σταυρού, του ιδρύματος "Save the Children" και το Διεθνή Οργανισμό "International Medical Corps" στη Δυτική Αφρική.

   Παράλληλα, με τη βοήθεια της UNICEF, το Facebook θα παρεμβάλλει μεταξύ αναρτήσεων μηνύματα που αφορούν στα συμπτώματα του Ebola για ευκολότερη αναγνώρισή του αλλά και πληροφορίες για την άμεση ιατρική περίθαλψη, στα News Feed των κατοίκους όσων χωρών πλήττονται άμεσα.

   Τέλος, το δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο, πρόκειται να παραχωρήσει μέρος της υποδομής του καθώς και 100 τερματικούς σταθμούς που θα εξυπηρετούν την επικοινωνία των κατοίκων με ιατρικές μονάδες στην Λιβερία, τη Γουινέα και τη Σιέρα Λεόνε ώστε να διευκολύνεται η άμεση περίθαλψη των κατοίκων που προσβλήθηκαν από τον φονικό ιό.

   Μάθετε περισσότερα για τις πρωτοβουλίες του Facebook, στο microsite που δημιούργησε γι' αυτό τον σκοπό ΕΔΩ
Πηγή: www.lifo.gr

ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΥΧΕΡΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΣΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΑΙΧΤΗΚΑΝ ΤΑ ΔΥΟ ΤΥΧΕΡΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΖΟΚΕΡ

Αυτοί είναι οι τυχεροί πράκτορες: Τι είπαν όταν έμαθαν πως παίχτηκαν στα πρακτορεία τους τα «χρυσά» δελτία του Τζόκερ [βίντεο & εικόνες]

Σε Κόρινθο και Πέλλα κατατέθηκαν τα δύο τυχερά δελτία του Τζόκερ, οι κάτοχοι των οποίων έγιναν πλουσιότεροι κατά 9.200.000 ευρώ ο καθένας.
Οι δύο άγνωστοι, προς το παρόν, νικητές θα λάβουν το ποσό ρεκόρ των 9.199.462 ευρώ έκαστος, καθώς προέβλεψαν τους έξι «μαγικούς» αριθμούς που αποτελούν το διαβατήριό τους προς τον πλούτο.
Το πρώτο τυχερό δελτίο παίχτηκε στο πρακτορείο ΟΠΑΠ του Αναστάσιου και της Μαρίας Τσίου στους Γαλατάδες του νομού Πέλλας. Ο Αναστάσιος Τσίου είναι παραολυμπιονίκης στο αγώνισμα της σφαιροβολίας και πολλές φορές έχει χαρίσει διακρίσεις στην Ελλάδα μέσα από τις συμμετοχές του σε αγώνες. Λίγο μετά την κλήρωση, ο ίδιος έγραψε στο Facebook «μου έχει κοπεί το αίμα», εκφράζοντας τη χαρά και συνάμα την έκπληξή του που στο πρακτορείο του παίχτηκε το ένα από τα δύο υπερτυχερά δελτία. Φίλοι του έσπευσαν να τον συγχαρούν για την τύχη που έφερε στον πελάτη του.
Ιδιοκτήτης του δεύτερου πρακτορείου ΟΠΑΠ είναι ο Kώστας Μπαμπεδάκης, ο οποίος διατηρεί το κατάστημά του στην Κόρινθο. Και ονομάζεται «Το Γούρικο». Ο 47χρονος πράκτορας, πατέρας τριών παιδιών, παρέλαβε από τον πατέρα του Γιάννη Μπαμπεδάκη -λόγω συνταξιοδότησης- πριν από περίπου πέντε χρόνια το πρακτορείο. Οπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, είναι ένας ευγενικός και ιδιαίτερα αγαπητός άνθρωπος, γέννημα-θρέμμα της «προσφυγομάνας» του Συνοικισμού Κορίνθου.
Λίγο μετά την κλήρωση, σε δηλώσεις του στο sfendona.gr, ο Κώστας Μπαμπεδάκης ευχήθηκε στον τυχερό ή τους τυχερούς να χαρούν το ιλιγγιώδες ποσό που κέρδισαν με υγεία και ευτυχία. «Πάνω απ' όλα υγεία» τονίζει ο γουρλής πράκτορας και προσθέτει με χιούμορ: «Πάντως εγώ, αν ήμουν στη θέση του θα είχα τρελαθεί από τη χαρά μου αν είχα κερδίσει ένα τέτοιο ποσό».
Θυμάται μαζί με τον πατέρα του, Γιάννη, ότι το πρακτορείο είχε δώσει και στο παρελθόν μεγάλα ποσά, όπως 40 εκατ. δραχμές στο ΛΟΤΤΟ και 15 εκατ. δραχμές στο ΠΡΟΤΟ. Τέτοιο νούμερο φυσικά δεν έχει ξαναδώσει ποτέ!
Πηγή βίντεο-φωτό: Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, Facebook, sfendona.gr

ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΝΤΡΑΜΕΡ ΤΩΝ AC/DC ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΘΑΝΑΤΟΥ

Απορρίφθηκαν οι κατηγορίες εναντίον του ντράμερ των AC/DC για το συμβόλαιο θανάτου

Με εισαγγελική απόφαση κατέπεσε η κατηγορία εναντίον του ντράμερ του θρυλικού ροκ συγκροτήματος AC/DC Φιλ Ραντ ότι προσέλαβε εκτελεστή για να δολοφονήσει δύο ανθρώπους τον Σεπτέμβριο, καθώς ο εισαγγελέας του δικαστηρίου της Νέας Ζηλανδίας δεν πείστηκε ότι υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που να συνηγορούν σε αυτό.

«Αυτό το κατηγορητήριο για ηθική αυτουργία σε απόπειρα δολοφονίας ποτέ δεν θα μπορούσε να στηριχθεί» ανέφερε ο δικηγόρος του διάσημου μουσικού. «Η γνώμη του εισαγγελέα ήταν ότι οι κατηγορίες δεν μπορούν να στηριχτούν και αποσύρθηκαν μέσα σε 24 ώρες από την πρώτη εμφάνιση του κ. Ραντ στο δικαστήριο» είπε ο δικηγόρος, επισημαίνοντας ότι ο θρυλικός ντράμερ έχει υποστεί «ανυπολόγιστη ζημία από την περιττή και επιζήμια δημοσιότητα που απορρέει από τη σύλληψη και την αναφορά μια σοβαρής κατηγορίας η οποία ποτέ δεν ήταν δικαιολογημένη».

Ο συνήγορος του Φιλ Ραντ δήλωσε επίσης ότι η Αστυνομία δεν ζήτησε τη γνώμη του εισαγγελέα πριν από τη σύλληψη του ντράμερ στην πόλη Ταουράνγκα της βόρειας Νέας Ζηλανδίας. Εντούτοις, για τον Φιλ Ραντ εξακολουθούν να ισχύουν οι κατηγορίες για απειλή κατά της ζωής τρίτων και για κατοχή ναρκωτικών (κάνναβης και μεθαμφεταμίνης).

Γεννημένος στην Αυστραλία, ο Ραντ εγκαταστάθηκε στην Ταουράνγκα το 1983, όταν εκδιώχθηκε από το συγκρότημα. Το 1994 έγινε και πάλι μέλος των AC/DC, αλλά παρέμεινε στη Νέα Ζηλανδία, όπου διατηρεί εστιατόριο. Το 2010 καταδικάστηκε για κατοχή κάνναβης και του επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο. Οι AC/DC πρόκειται να κυκλοφορήσουν το πρώτο τους άλμπουμ έπειτα από πέντε χρόνια στις 2 Δεκεμβρίου.
Ο "ΧΑΝΙΜΠΑΛ ΛΕΚΤΕΡ" ΤΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ - Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΕΤΡΩΓΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ 22ΧΡΟΝΗΣ

Σκότωσε 22χρονη κοπέλα και η αστυνομία τον βρήκε να τρώει τα μάτια της ως ένας ά

Σκηνές βγαλμένες από τη δημοφιλή ταινία «Η σιωπή των αμνών» αντίκρισαν οι αστυνομικοί που κλήθηκαν να διερευνήσουν καταγγελίες των ενοίκων ενός ξενοδοχείου στην Αγγλία. Ο 34χρονος Μάθιου Γουίλιαμς, ως άλλος «Χάνιμπαλ Λέκτερ», έτρωγε το πρόσωπο μιας κοπέλας.
Σοκαριστικές εικόνες αντίκρισαν οι αστυνομικοί στο ξενοδοχείο «Sirhowy Arms» όταν έφτασαν μετά από τηλεφωνήματα άλλων ενοίκων για περίεργες κραυγές από ένα δωμάτιο. Ένας άντρας, ο οποίος -όπως αποδείχθηκε- βρισκόταν υπό την επήρεια κοκαϊνης, είχε τραυματίσει μια 22χρονη κοπέλα και τη στιγμή της εισόδου τους στο δωμάτιο έτρωγε το πρόσωπό της, έχοντας στα χέρια του το ένα μάτι της.
Αμέσως προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν με το Taser, με τον Γουίλιαμς να πεθαίνει από την επίθεση, ενώ η κοπέλα εξέπνευσε κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο.
Ο 37χρονος είχε αποφυλακιστεί πριν από δύο εβδομάδας, αφού είχε περάσει τα τελευταία 5,5 χρόνια στη φυλακή. Όπως τόνισαν οι ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου στο οποίο διέμενε, δεν είχαν παρατηρήσει κάτι περίεργο στη συμπεριφορά του τις τελευταίες ημέρες, αλλά αναγκάστηκαν να καλέσουν την Αστυνομία έπειτα από τις φωνές της κοπέλας.

ΠΗΓΗ...http://www.iefimerida.gr/

"ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΠΙΟ ΨΥΧΡΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ" - Η ΦΑΡΣΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ

haarp1

Όλοι λίγο πολύ τις τελευταίες ημέρες διαβάσαμε ή μας είπαν ότι γράφεται ότι:  «έρχεται ο πιο ψυχρός χειμώνας της τελευταίας δεκαετίας».H είδηση όμως ήταν ΠΛΑΣΤΗ!!
Τις τελευταίες ημέρες ο ψυχρός χειμώνας ήταν για την Ελλάδα και τα Βαλκάνια χωρίς καμία αναφορά σε πηγή, μετεωρολόγο, ή Μετεωρολογική Υπηρεσία.
Αρχικά (στις 29/10/2014) η είδηση μιλούσε για τον ψυχρότερο χειμώνα της τελευταίας δεκαετίας στην Ευρώπη. Εκεί κάποιες αναφορές υπήρχαν σε κάποιο Γερμανό μετεωρολόγο Ντομινίκ Γιουνγκ, σε άλλες ιστοσελίδες  υπήρχαν μαζί και τα ονόματα των Ρομάν Βίλφαντ με τον σημαντικό τίτλο «επικεφαλής μετεωρολόγος της Ρωσίας» και της μετεωρολόγου Γιλένα Παγκρατένκο (υπάρχει;)
Ερευνώντας στο Ιντερνέτ βρήκαμε πρώτα ότι: ο Γερμανός μετεωρολόγος στις 1/11/2014 είχε δηλώσει τα εντελώς αντίθετα για το φετινό χειμώνα στην έγκριτη γερμανική εφημερίδα Die Welt δεν υπήρχε κανένα κείμενο τον τελευταίο μήνα στο εξωτερικό που να φιλοξενεί δηλώσεις ταυτόχρονα των τριών μετεωρολόγων.
Τελικά βρήκαμε ότι όλη η «είδηση» που κυκλοφόρησε παντού  στο ελληνικό Iντερνeτ (με τη μέθοδο copy-paste) τις τελευταίες ημέρες απλά ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ «ΕΙΔΗΣΗΣ» ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2013 με τον τίτλο τότε: «Έρχεται ο πιο ψυχρός χειμώνας των τελευταίων 100 ετών» .
Το κείμενο αποτελούσε μετάφραση ενός κειμένου που ήδη από το Σεπτέμβριο του 2013 στη Γαλλία το είχαν θεωρήσει πλαστό …. http://www.hoaxbuster.com/forum/l-europe-connaitre-l-hiver-le-plus-froid-depuis-100-ans.  Και τότε ακριβώς οι ίδιοι μετεωρολόγοι (μαζί και άλλοι) φαίνεται πως «έκαναν»  ακριβώς τις ίδιες «δηλώσεις» για το χειμώνα του 2013.
Διαβάστε το κείμενο του 2013: ( από το http://naxos365.blogspot.gr/2013/09/100.html, υπήρχε και σε πολλές άλλες ιστοσελίδες και είχε αρχικά δημοσιευτεί το Σεπτέμβριο στις 20-21 αλλά και ξανα το Δεκέμβριο του 2013)
Ο γερμανός μετεωρολόγος, Ντομινίκ Γιουνγκ, δήλωσε, ότι ο χειμώνας του 2013-14 υπόσχεται να είναι αφύσικα παγερός. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο – σημειώνει ο ίδιος. Δεν θα πρέπει να αναμένει κανείς ανοιξιάτικη «απόψυξη» ούτε καν το Μάρτιο. Οι Ευρωπαίοι θα μπορέσουν να ζεσταθούν στις ακτίνες του ήλιου όχι νωρίτερα από τον Απρίλιο.
Και το κείμενο του 2014: (δημοσιεύτηκε επίσης σε πολλές ιστοσελίδες).
Ο Γερμανός μετεωρολόγος Ντομινίκ Γιουνγκ δήλωσε ότι ο χειμώνας του 2014-15 υπόσχεται να είναι αφύσικα παγερός. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, σημειώνει ο ίδιος. Και συνεχίζει: «Δεν θα πρέπει να αναμένει κανείς ανοιξιάτικη "απόψυξη" ούτε καν τον Μάρτιο. Οι Ευρωπαίοι θα μπορέσουν να ζεσταθούν στις ακτίνες του ήλιου όχι νωρίτερα από τον Απρίλιο. 
Απλώς στο κείμενο φέτος αλλάχτηκε η χρονιά!!! Και ο ψυχρότερος «των 100 τελευταίων ετών» που είχε πολυγραφεί και θα το θυμόταν κάποιος έγινε «της τελευταίας δεκαετίας»
Η ενημέρωση για τα καιρικά φαινόμενα πρέπει να είναι πάνω από όλα υπεύθυνη, από έγκυρες πηγές, και να σέβεται τους πολίτες.
Παναγιώτης Γιαννόπουλος
Φυσικός Μετεωρολόγος FRMetS
Μέλος του Διοικ. Συμβουλίου της Ελληνικής Μετεωρολογικής ΕταιρείαςΠηγή: meteorologiko.blogspot.gr

ΓΙΑΤΡΟΣ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΟ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ EBOLA

Φάρμακο κατά του ιού-Ανάρπαστο το αίμα του γιατρού που ξεπέρασε τον Ebola
Ο Kent Brantly δηλώνει πως δεν θα σταματήσει να δίνει το αίμα του για όσο χρειαστεί
Ο Αμερικανός γιατρός, Kent Brantly, ήταν το πρώτο άτομο που γιατρεύτηκε στις ΗΠΑ, ενώ είχε νοσήσει από τον ιό Ebola. Λίγο μετά άλλος ένας γιατρός μολύνθηκε από τον ιό, με τον Brantly να καλείται να βοηθήσει.Ο έτερος γιατρός, Rick Sacra, ήταν και αυτός πλέον ασθενής του Ebola, με τον Brantly να δηλώνει ότι θα έδινε και το δεξί του χέρι για να βοηθήσει τον συνάδελφό του.
Ο 33χρονος γιατρός κόλλησε Ebola ενώ βρισκόταν στη Λιβερία, επέστρεψε στις ΗΠΑ και ανάρρωσε στο νοσοκομείο Emory της Ατλάντα. Τώρα, θεραπευμένος ποια, δηλώνει πως νέα του αποστολή είναι να αφυπνήσει τον κόσμο για την έξαρση του ιού που έχει μολύνει πάνω από 13.000 ανθρώπους στη Δυτική Αφρική, σκοτώνοντας σχεδόν 5.000.
«Αν ήμουν στην Λιβερία θα μπορούσα να σώσω 50 ασθενείς με Ebola, ενώ εδώ, το μήνυμά μου μπορεί να σώσει εκατοντάδες», δηλώνει.
Ο Brantly κάνει και κάτι άλλο, δίνει το αίμα του ως αντιβιοτικό σε ασθενείς με Ebola, αφού θεωρείται πως η χρήση του αίματος ασθενούς που έχει ξεπεράσει τον ιό, λειτουργεί σαν φάρμακο. Ο επιζών, αναπτύσσει φυσικά αντιβιοτικά που βοηθούν στην θεραπεία από τον ιό.
Ετσι το αίμα αυτό μπορεί να βοηθήσει κάποιους να καταπολεμήσουν την ασθένεια.
Το αίμα του πήρε και ο Sacra. Λίγο μετά, ενώ ο Brantly οδηγούσε, τον πήρε τηλέφωνο ο Ashoka Mukpo, κάμεραμαν του NBC για να του πει ότι είχε και αυτός μολυνθεί από τον Ebola και το αίμα του ταίριαζε με αυτό του Brantly (Α+).
Ο Brantly σταμάτησε το αυτοκίνητό του στο Kansas City, του Μιζούρι, πήγε σε μία τράπεζα αίματος, έδωσε αίμα και το έστειλε στον Ashoka Mukpo, ενώ αργότερα η νοσοκόμα Nina Pham από το Dallas ζήτησε να επαναληφθεί η διαδικασία.
Ο Brantly δηλώνει πως δεν θα σταματήσει να δίνει το αίμα του, όσο χρειαστεί. 


ΠΗΓΗ...http://www.agioritikovima.gr/

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΛΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Επιστολή του Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Ο κ. Θεοδωρίδης κατέθεσε στον κ. Καρασμάνη πρόταση βελτίωσης των κριτηρίων αναγνώρισης των ομάδων παραγωγών οπωροκηπευτικών στην Π.Ε. Πέλλας

Επιστολή η οποία αναφέρεται στο αίτημα βελτίωσης των κριτηρίων αναγνώρισης των ομάδων παραγωγών οπωροκηπευτικών στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργο Καρασμάνη.

Η επιστολή αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Διοικητήριο πριν λίγες ημέρες με πρωτοβουλία του κ. Αντιπεριφερειάρχη και τη συμμετοχή εκπροσώπων αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων και αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών.

Αναλυτικά, η επιστολή του κ. Θεοδωρίδη έχει ως εξής:

«Κ. Υπουργέ,

Αναφορικά με την λειτουργία των οργανώσεων παραγωγών στην ΠΕ Πέλλας και αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ενημερώσαμε την ηγεσία του Υπουργείου για την αναγκαιότητα τροποποίησης των κριτηρίων αναγνώρισης (σχετ. αρ. πρωτ. 15269/07-10-2013 έγγραφο μας). Τα προβλήματα αυτά αποτέλεσαν και το θέμα της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στις 03/11/2014 στην αίθουσα συσκέψεων της Π.Ε Πέλλας με τη συμμετοχή εκπροσώπων Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και αναγνωρισμένων Οργανώσεων Παραγωγών.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε εκ νέου η προώθηση αιτήματος προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναπροσαρμογή των κριτηρίων με βάση τα αντικειμενικά δεδομένα της Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε Πέλλας και την σημερινή δυναμικότητα των συνεταιριστικών οργανώσεων.
Πολλοί λόγοι όπως οι απαιτήσεις των Κοινοτικών Κανονισμών και της Εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τη λειτουργία των οργανώσεων παραγωγών,  τα έντονα  καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών (καύσωνας, βροχοπτώσεις, παγετοί, χαλάζι κλπ) που προκαλούν ακαρπία, καρποπτώσεις, ζημιές και μειωμένη παραγωγή, η πτώση της κατανάλωσης και των τιμών των αγροτικών προϊόντων λόγω της κρίσης που βιώνει η Χώρα μας, οι περιπτώσεις μονοκαλλιέργειας όπως το κεράσι κ.α, καθιστούν τη λειτουργία των οργανώσεων αδύνατη με τα σημερινά κριτήρια αναγνώρισης. 
Η απώλεια σημαντικών κοινοτικών  πόρων από την τοπική αγροτική οικονομία, απόντων των οργανώσεων παραγωγών και το γεγονός ότι όλες οι προσπάθειες  για συγχώνευση των φορέων που έγιναν τόσο από την προηγούμενη όσο και από την σημερινή διοίκηση, κατέληξαν σε αδιέξοδο, αποτελούν σημαντικούς λόγους για την μείωση των κριτηρίων αναγνώρισης αναφορικά με τα μέλη και την αξία της εμπορευθείσας παραγωγής, σύμφωνα και με το επισυναπτόμενο κείμενο των οργανώσεων.
Προτείνοντας για την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας την τροποποίηση της αξίας της εμπορευθείσας παραγωγής σε 1,0 εκατ. ευρώ και την τροποποίηση του αριθμού μελών σε 100 μέλη με αναδρομική ισχύ, αναμένουμε τη θετική ανταπόκριση σας και ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο σας.

Με εκτίμηση,
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ»

"Η ΔΕΥΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ"Η ΔΕΥΑ πρέπει να σωθεί προς όφελος των δημοτών της Αλμωπίας

Η χθεσινή συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για το πρόβλημα της ΔΕΥΑ ανέδειξε τις σοβαρές ευθύνες των προηγούμενων τριών δημοτικών διοικήσεων τόσο για το έργο ύδρευσης της Αριδαίας όσο και για την οικονομική διαχείριση της ΔΕΥΑ.

Η σημερινή δημοτική αρχή ( όπως απεδείχθη από τις συνεχείς παραιτήσεις προέδρων και αντιπροέδρου) απεδείχθη απροετοίμαστη τουλάχιστον για το ζήτημα αυτό. Μετά από μεγάλη καθυστέρηση ορίστηκε τελικά πρόεδρος της ΔΕΥΑ ο κ. Κετικίδης που εκτελεί και χρέη αντιδημάρχου τεχνικών έργων. Η συγκέντρωση όλων αυτών των αρμοδιοτήτων σε ένα πρόσωπο ( ιδιαίτερα σε αυτές τις συνθήκες) είναι σαφές ότι κινδυνεύει να υποβαθμίζει σε ένα βαθμό όλα τα αντικείμενα ευθύνης του. Ευχόμαστε πραγματικά να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ευθύνες του. 
Και η τεχνική υπηρεσία ( με τους 7 μηχανικούς που διαθέτει) πρέπει να προετοιμάζει πυρετωδώς μελέτες για να μπορέσει ο Δήμος να ενταχθεί σε προγράμματα ( με βάση την ουσιαστικά παντελή έλλειψη από το παρελθόν έτοιμων μελετών) και η ΔΕΥΑ πρέπει να αντιμετωπίσει το έργο της ύδρευσης της Αριδαίας, το μεγάλο θέμα με τα ανείσπρακτα και την επίβλεψη και διαχείριση του μεγάλου έργου της αποχέτευσης και του βιολογικού καθαρισμού. Ακόμη ότι προκύψει από τους διαχειριστικούς ελέγχους που είναι σε εξέλιξη.

Εμείς έχουμε προτείνει και έχει αποφασιστεί διαπαραταξιακή επιτροπή για την ΔΕΥΑ. Είμαστε πρόθυμοι πραγματικά να βοηθήσουμε σε ότι χρειαστεί αρκεί να υπάρχει σοβαρότητα και υπευθυνότητα από μέρους της διοίκησης. 

Ακόμη πιστεύουμε ότι η απόδοση ευθυνών για ενέργειες και παραλείψεις προηγούμενων διοικήσεων ( εάν αυτές τελικά βλάψουν την δημοτική επιχείρηση) πρέπει να αποδοθεί. Η ΔΕΥΑ πρέπει να σωθεί προς όφελος των δημοτών της Αλμωπίας.       ΕΣΕΙΣ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΑΤΕ ΑΝ ΚΕΡΔΙΖΑΤΕ ΤΟ ΤΖΟΚΕΡ;Έληξε το σίριαλ των απανωτών τζακ ποτ στο ΤΖΟΚΕΡ και δυο υπερτυχεροί (ο ένας μάλιστα από το νομό μας) πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, έχοντας εξασφαλίσει το μέλλον τους και των απογόνων τους.
Αλήθεια, πόσα όνειρα έχουν επενδυθεί πάνω σε αυτή τη διαδικασία;
Πόσα σχέδια, για απίθανα σπίτια, ταξίδια, αγορές, δωρεές, έχουν γίνει όλο αυτό το διάστημα;
Συμμετέχοντας η ιστοσελίδα μας σε αυτό το κλίμα, θα ήταν πολύ διασκεδαστικό και χρήσιμο , να γράψει ο καθένας μας τί θα έκανε, αν ήταν ένας από τους τυχερούς που θα κέρδιζε τα απίθανα αυτά ποσά.
Γράψτε λοιπόν στο τέλος της ανάρτησης στο τμήμα "ΣΧΟΛΙΑ" τη δική σας επιθυμία, το δικό σας όνειρο.
ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΑΤΕ ΑΝ ΚΕΡΔΙΖΑΤΕ ΤΟ ΤΖΟΚΕΡ;
Περιμένουμε με ενδιαφέρον...

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΟ ΠΑΡΚΕ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑΜεταξύ των κορυφαίων της ομάδας Μπάσκετ της Κηφισιάς είναι φέτος ο διεθνής μπασκετμπολίστας  Δημήτρης Μαυροειδής, που επέστρεψε στο παρκέ πιο δυνατός , μετά από  θεραπεία  με αυτόλογα  βλαστοκύτταρα στο γόνατο του!
Χάρη στην πρωτοποριακή θεραπεία, που πλέον εφαρμόζεται και στη χώρα μας από τον διαπρεπή Ορθοπεδικό Χειρουργό και Αθλητίατρο Δρ Σταύρο Αλευρογιάννη  και την ομάδα του, ο διεθνής μπασκετμπολίστας επέστρεψε μετά από δίχρονη απουσία πιο δυνατός και με δίψα για νέες διακρίσεις.
«Πράγματι νιώθω πολύ δυνατός μετά την πρωτοποριακή θεραπεία με βλαστοκύτταρα  και θέλω για μια ακόμη φορά να ευχαριστήσω τον γιατρό μου τον Δρ Σταύρο  Αλευρογιάννη» αναφέρει ο διεθνής μπασκετμπολίστας-φοιτητής Ιατρικής-και προσθέτει.

«Η ιατρική στην Ελλάδα σε πολλούς τομείς  και συγκεκριμένα στην θεραπεία των  αθλητικών κακώσεων με βλαστοκύτταρα, πρωτοπορεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι Έλληνες γιατροί ανταγωνίζονται επάξια από συναδέλφους τους από άλλες ανεπτυγμένες χώρες».
Ο διεθνής μπασκετμπολίστας είχε τραυματιστεί πριν από ένα και πλέον χρόνο στο γόνατο και είχε υποβληθεί σε θεραπεία με τις κλασσικές μεθόδους χωρίς όμως το αναμενόμενο αποτέλεσμα.
«Νιώθουμε υπερήφανοι που ο Δημήτρης πρωταγωνιστεί  και πάλι  στο παρκέ μετά την θεραπεία με βλαστοκύτταρα που τον υποβάλλαμε για να αντιμετωπίσουμε το σοβαρό τραυματισμό του» τονίζει  ο πρωτοπόρος Ορθοπεδικός Χειρουργός και ΑθλητίατροςΔρ Σταύρος Αλευρογιάννης.

      ΘΕΡΑΠΕΙΑ  ΜΕ ΑΥΤΟΛΟΓΑ  ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ
Μέχρι πρόσφατα στους τραυματισμούς των αθλητών γινόταν εφαρμογή των  κλασσικών μεθόδων  θεραπείας που όλοι γνωρίζουμε, φυσιοθεραπείες, αντιφλεγμονώδη, εγχύσεις ενζύμων, αιμοπεταλίων (PRP) και κορτιζόνης.
Τα τελευταία χρόνια όμως η εξέλιξη της επιστήμης ανέτρεψε τα δεδομένα με τις  σύγχρονες βιολογικές θεραπείες με βλαστοκύτταρα. Οι πρωτοποριακές θεραπείες με βλαστοκύτταρα έχουν προκαλέσει πραγματική επανάσταση στο χρόνο της αποκατάστασης των τραυματισμών και στην ασφαλέστερη επανένταξη των αθλητών στο επίπεδο της  αθλητικής δραστηριότητας, που βρίσκονταν πριν από τον τραυματισμό.
Σύμφωνα με τον Δρ Αλευρογιάννη η θεραπεία χωρίζεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, ο ασθενής υποβάλλεται σε αφαίρεση μικρού τεμαχιδίου λίπους, με τοπική νάρκωση .
 Στο δεύτερο στάδιο, μετά από περίπου 20 ημέρες, γίνεται εφαρμογή των ενεργοποιημένων, με το αίμα του ίδιου του ασθενούς, μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων στην πάσχουσα περιοχή ή άρθρωση, είτε με τη μορφή ένεσης, είτε και αρθροσκοπικά με ειδική τεχνική, όταν η βλάβη είναι μεγάλη.
 Το πρωτόκολλο ολοκληρώνεται με ενδοφλέβια χορήγηση και άλλων βλαστοκυττάρων, στα πλαίσια της ενεργοποίησης του οργανισμού, αφού τα βλαστοκύτταρα, έτσι κι αλλιώς, αποτελούν μια φυσιολογική διεργασία του σώματός μας για την αντιμετώπιση βλαβών. Η όλη διεργασία ολοκληρώνεται με τη λήψη ισχυρών αντιοξειδωτικών και αποτελεί απλή ιατρική πράξη, αφού στην ουσία δίνουμε "ώθηση" σε μια διεργασία που ο ίδιος ο οργανισμός επιτελεί.
Ο αθλητής-ασθενής δεν έχει ανάγκη να παραμείνει στην κλινική, δεν χρησιμοποιεί εξωτερική βοήθεια για το περπάτημά του και η θεραπεία του ολοκληρώνεται με εξατομικευμένα κατά περίπτωση φυιοθεραπευτικά πρωτόκολλα, χρησιμοποιώντας τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα ( διαμαγνητική αντλία, κρυοσάουνα, υπερβαρικό οξυγόνο, κτλ).
«Στους επαγγελματίες αθλητές, που δεν έχουμε το χρονικό περιθώριο της επεξεργασίας και ενεργοποίησης των βλαστοκυττάρων, αλλά θέλουμε άμεση παρέμβαση και αποκατάσταση, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ετερόλογα ( από άλλο δότη) ή και αλλογενή βλαστικά κύτταρα, καθώς δεν έχουν αντιγονικές ιδιότητες και δεν προκαλούν παρενέργειες, ενώ ακόμη καλύτερα προτιμούμε να παίρνουμε βλαστοκύτταρα από τον αθλητή στην αρχή της αθλητικής σεζόν, να τα κρυοσυντηρούμε και να τα έχουμε έτοιμα γι' αυτόν, όποτε τα χρειαστεί»  εξηγεί ο διαπρεπής αθλίατρος  .
Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζονται πολύ γρήγορα και με ασφάλεια πλήθος αθλητικών κακώσεων, όπως μυϊκοί σπασμοί, θλάσεις, τενοντίτιδες, χόνδρινες βλάβες, χωρίς χειρουργεία και περιεγχειρητικές επιπλοκές.
Η θεραπεία αθλητών  με αυτόλογα βλαστοκύτταρα είναι αρκετά διαδομένη στο εξωτερικό, όπως αναφέρει ο Δρ  Αλευρογιάννης. Μάλιστα σε θεραπεία με βλαστοκύτταρα έχουν υποβληθεί στο εξωτερικό, διάσημοι ποδοσφαιριστές όπως ο Diego Costa της Ατλέτικο Μαδρίτης, ο Van Persi της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ,ο Frank  Lampard της Τσέλσι με θεαματικά αποτελέσματα. Επίσης κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, μετά τον  μυϊκό τραυματισμό του , σε θεραπεία με βλαστοκύτταρα, υποβλήθηκε και ο άσος  της Εθνικής Αργεντινής Di Maria, ο οποίος και στο παρελθόν έχει υποβληθεί με μεγάλη επιτυχία σε προηγμένες κυτταρικές θεραπείες με βλαστοκύτταρα, ενώ αυτές τις μέρες ποδοσφαιριστής της ομάδας του ΠΑΟΚ, υποβάλλεται σε αντίστοιχη θεραπεία με πλακούντα αλόγου .
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ- ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  ΜΕ   ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ
          Η θεραπεία αποκατάστασης των αθλητικών τραυματισμών με βλαστοκύτταρα είναι μη επεμβατική και προσφέρει στους αθλητές σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των κλασσικών μεθόδων αποθεραπείας. Συγκεκριμένα:
  • Τα βλαστοκύτταρα λαμβάνονται από τον ίδιο τον αθλητή (αυτόλογο προϊόν),
  • Γίνεται αναίμακτα, χωρίς χειρουργείο,
  • Είναι απόλυτα ανεκτή από όλους τους ασθενείς,
  • Δεν απαιτεί νοσηλεία, ούτε  μακρόχρονη φυσιοθεραπεία και φαρμακευτική αγωγή
  • Προσφέρει γρήγορη επανένταξη στις αθλητικές δραστηριότητες, ανάλογα με το είδος της βλάβης που αντιμετωπίζουμε, μειώνοντας το χρόνο αναμονής για την επανένταξη, τουλάχιστον στο ένα τρίτο
  • Ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο υποτροπής και μετατραυματικής δυσκαμψίας, αφού η μυϊκή αποκατάσταση δεν καταλείπει ουλή στους μυς,
  • Δίνει τη δυνατότητα κρυοσυντήρησης των βλαστοκυττάρων για πιθανή μελλοντική χρήση
  • Δεν ανήκει στις απαγορευμένες από τη WADA θεραπείες
Οι συγκεκριμένες βιολογικές θεραπείες μπορούν να συνδυαστούν με ορθοκυτταρική βιοχημεία , με αποτέλεσμα την αύξηση της απόδοσης του αθλητή, τη βελτίωση της φυσικής του κατάστασης και της αντοχής του, τη μείωση του μυϊκού καμάτου, ιδιαίτερα σε επαγγελματίες αθλητές, που έχουν αυξημένη καταπόνηση και κατά συνέπεια τη μείωση των μυϊκών του τραυματισμών.

www.dralevrogiannis.gr, 210 778 6868, 210 6502169,6944998694 

Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΚΡΟΛΙΜΝΗΣ


Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακρολίμνης μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου χορού της UNESCO σας προσκαλεί στον ετήσιο χορό του στις 15 Νοεμβρίου 2014 στο οικογενειακό κέντρο "Pella Palace".
Ώρα έναρξης 8:00 μ.μ.

ΤΙΜΗ ΕΙΣΟΔΟΥ 15€
ΠΛΗΡΕΣ ΜΕΝΟΥ & ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ ΠΟΤΟ

Με τιμή για το Δ.Σ.
 η Πρόεδρος
Υφαντίδου Άννα

Ορχήστρα :
 Χρηστάκης (με την ορχήστρα του)
 λίρα : Τριανταφυλλίδης Δημήτρης

ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑΣ Ο ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΥΠΕΡΤΥΧΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΤΖΟΚΕΡ


Από την Πέλλα είναι ο ένας από τους δύο υπερτυχερούς που κατάφεραν να προβλέψουν τους 5+1 τυχερούς αριθμούς του Τζόκερ και πιο συγκεκριμένα το τυχερό δελτίο παίχτηκε σε πρακτορείο στους Γαλατάδες. Το δεύτερο τυχερό δελτίο παίχτηκε στην Κόρινθο.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν ήταν 9, 14, 20, 24, 30 και αριθμός τζόκερ το 16.
Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι τις τελευταίες ώρες πριν από τις 8.30 που έληγε η προθεσμία, κατατίθονταν σχεδόν 300 δελτία κάθε δευτερόλεπτο.


Στην τελευταία κλήρωση της Κυριακής παίζονταν 1.000 δελτία το δευτερόλεπτο, με τα πιθανά κέρδη να είναι κατά 3 εκατ. ευρώ λιγότερα.
Η τελευταία φορά που είχε βρεθεί κερδισμένο δελτίο στο τζόκερ ήταν στις 11 Σεπτεμβρίου, όταν ένας νικητής είχε κερδίσει 603.000 ευρώ.
Από τότε έχουν γίνει 15 κληρώσεις να υπάρξει κανείς με το απόλυτο των προβλέψεων που ισοδυναμεί και με «νίκη» στον διαγωνισμό.
Ιστορικά... το μεγαλύτερο ποσό που έχει μοιραστεί στο Τζόκερ είναι 19,2 εκατομμύρια ευρώ, τον Απρίλιο του 2010, και οι υπερτυχεροί ήταν τρεις.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ...